18 August 2018

กินแคลเซียมไม่ช่วย!นักวิจัยไทยสุดยอดใช้แสงซินโครตรอนหาสาเหตุที่แท้จริงของโรคข้อเข่าเสื่อม เพื่อให้การรักษาถูกจุดPost on: Aug 17, 2017
เปิดอ่าน: 300 ครั้ง

 

เข้าใจใหม่ !  นักวิจัยไทยสุดยอด ใช้แสงซินโครตรอนวิเคราะห์หาสาเหตุของการเกิดโรคข้อเข่าเสื่อม  โรคยอดฮิต 1 ใน 3 ที่คนไทยป่วยมากสุด  ผลวิจัยชี้ชัดข้อเข่าเสื่อมเกิดจากโปรตีนคอลลาเจนน้อยลงตามอายุที่มากขึ้น ระบุการกินแคลเซียมไม่ใช่การแก้ไขปัญหาที่ตรงจุดอย่างแท้จริง ความเข้าใจผิดที่มักพบบ่อย  เผยแคลเซียมไม่ได้ใช้เพื่อรักษาหรือป้องกันภาวะข้อเข่าเสื่อม แต่เป็นยาที่มีประโยชน์ในการใช้รักษาหรือป้องกันโรคกระดูกพรุน (osteoporosis)

ข้อเข่าเสื่อม1พ.ท.นพ.บุระ  สินธุภากร  อาจารย์สำนักแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) เปิดเผยว่า จากสถิติของผู้ป่วยโรคกระดูกและข้อในประเทศไทยของมูลนิธิโรคข้อ พบว่า ในปี 2549 ไทยมีผู้ป่วยโรคข้อเสื่อมมากกว่า 6 ล้านคน และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุก ปี  ผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อมพบประมาณ 1 ใน 3 หรือคิดเป็นร้อยละ 34.5-45.6 ของประชากรทั้งประเทศ จากเดิมโรคข้อเข่าเสื่อมจะพบในผู้สูงอายุ แต่ทุกวันนี้พบผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อมในคนอายุน้อยลง เนื่องจากปัจจัยเสี่ยงและปัจจัยเสริมหลายๆ อย่างประกอบกัน

พ ท นพ บุระ

สำหรับปัจจัยที่ทำให้ข้อเข่าเสื่อมคือ  1.อายุ ในผู้ที่อายุมากจะเป็นการเสื่อมไปตามกาลเวลา 2.น้ำหนัก เราพบว่าผู้ป่วยที่เป็นข้อเข่าเสื่อมมักจะมีน้ำหนักเกินเกณฑ์มาตรฐาน 3.การใช้ชีวิตประจำวัน เช่น การยกของหนักมากๆ หรือการขึ้นลงบันได โดยไม่จำเป็น และท่านั่งต่างๆ ที่เราต้องงอเข่ามาก 4.เคยมีการบาดเจ็บบริเวณข้อเข่ามาก่อน เช่น กระดูกหัก เส้นเอ็น หรือหมอนรองข้อเข่าฉีกขาด

ข้อเข่า ถือเป็นข้อที่ใหญ่ที่สุดในร่างกาย และเป็นข้อที่รับน้ำหนักของร่างกาย ข้อเข่าจะประกอบไปด้วยกระดูกต้นขา กระดูกหน้าแข้ง และกระดูกลูกสะบ้า บริเวณส่วนปลายของกระดูกจะมีกระดูกอ่อนซึ่งทำหน้าที่เป็นผิวข้อเข่า หน้าที่กระดูกอ่อนหรือกระดูกผิวข้อจะมีหน้าที่รับน้ำหนัก ช่วยให้การขยับของข้อจะเรียบและลื่น

ข้อเข่าเสื่อม   ข้อเข่าเสื่อม-1

 

สำหรับโรคข้อเข่าเสื่อมเป็นภาวะ ข้อเข่าผ่านการใช้งานมาเป็นเวลานาน เกิดการเสื่อมของข้อ จากการเปลี่ยนแปลงภายในเซลล์และเนื้อเยื่อหรืออาจะเกิดจากการบาดเจ็บบริเวณข้อ การบิดหมุนข้อหรือแรงกระทำซ้ำ ๆ โดยสัดส่วนของผู้ที่เป็นโรคข้อเข่าเสื่อมจะพบมากในผู้สูงอายุมากกว่า 1ใน 3 อย่างไรก็ตามปัจจุบันยังไม่มีวิธีรักษาอย่างมีประสิทธิภาพ

ข้อเข่าเสื่อม2

พ.ท.นพ.บุระ  กล่าวอีกว่า สำนักแพทย์ศาสตร์และสำนักวิชาวิทยาศสาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) จึงร่วมกับสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอนโดย ดร.กาญจนา ธรรมนู นักวิจัยของสถาบันฯ  ได้ประยุกต์ใช้เทคนิค ซินโครตรอน IR-microspectroscopy ซึ่งเป็นแสงย่านอินฟราเรดที่มีขนาดเล็กและความเข้มสูงในการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างขององค์ประกอบทางชีวเคมีในตัวอย่างกระดูก โดยทำการวิเคราะห์กระดูกอ่อนผิวข้อและกระดูกใต้ผิวข้อ เพื่อทำการศึกษาพยาธิสภาพของการเกิดโรคข้อเข่าเสื่อม จากการตัวอย่างข้อเข่าทั้งหมด 6 ราย เพื่อวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างขององค์ประกอบทางชีวเคมีในตัวอย่างกระดูก เช่น โปรตีนคอลลาเจน โปรติโอไกลแคน ในช่วงอายุที่แตกต่างกัน เป็นต้น

ทั้งนี้ ทีมวิจัยได้ทำการทดสอบกับสามช่วงอายุ ประกอบด้วย 20-30 ปี,40-50 ปี และ 70-80 ปี เทคนิคดังกล่าวสามารถตรวจสอบเนื้อเยื่อกระดูกในส่วนต่างๆ ได้แก่ กระดูกอ่อนผิวข้อ (Articular cartilage) กระดูกผิวใต้ข้อ (Subchondral bone) พบว่า ในช่วงกลุ่มอายุ 70-80 ปี มีการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนโครงสร้างของโปรตีนในบริเวณกระดูกอ่อน(Cartilage) อย่างชัดเจน ซึ่งมีแนวโน้มที่ทำให้เกิดการย่อยสลายของโครงสร้างโปรตีนคอลลาเจนเมื่ออายุมากขึ้น นักวิจัยคาดว่าการศึกษาในลักษณะเช่นนี้จะช่วยให้สามารถพิสูจน์ทราบสาเหตุของการเกิดโรคข้อเข่าเสื่อม อันจะนำมาซึ่งวิธีการรักษาใหม่  ๆ โดยการใช้สารเคมีเพิ่มเติมให้ผู้ป่วยเพื่อทดแทนสารที่ขาดพร่องไป  หรือการใช้ยารักษาให้ตรงกับสาเหตุที่เกิดขึ้นได้ด้วย

ดร กาญจนา-1ดร.กาญจนา ธรรมนู นักวิจัยของสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน