17 August 2018

ผุดเครื่องกำเนิดแสงสยามใหม่!ระดับพลังงาน 3 GeV “ซินโครตรอน” ตอกย้ำหมายเลข1อาเซียนด้านการแพทย์–เกษตร–อุตฯPost on: Sep 30, 2017
เปิดอ่าน: 304 ครั้ง

 

ครม. สัญจรโคราช ได้ผล!! พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี เห็นชอบในหลักการที่ประเทศไทยจะมีเครื่องซินโครตรอนใหม่ ประสิทธิภาพสูงกว่าเดิม โดยให้ซินโครตรอน จัดทำรายละเอียดโครงการสร้างเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอนระดับพลังงาน 3 GeV และห้องปฏิบัติการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ  เร่งผลักดันนวัตกรรมด้านการแพทย์ งานวิจัยโบราณคดีเชิงนิติวิทยาศาสตร์ รวมถึงงานวิจัยวัสดุขั้นสูงจากภาคอุตสาหกรรม ตลอดจนงานด้านเกษตรและอาหาร หวังสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้แก่ประเทศได้ถึง 41,000 ล้าน/ปี

DCIM100MEDIADJI_0178.JPG

สรนิต ศิลธรรม-1รองศาสตราจารย์ นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และประธานกรรมการบริหารสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอนกล่าวว่า “แสงซินโครตรอนนั้น สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้หลากหลายด้าน ทั้งงานทางด้านวิทยาศาสตร์กายภาพ วิทยาศาสตร์การแพทย์ วัสดุศาสตร์ โบราณคดี สิ่งแวดล้อม และรวมถึงภาคอุตสาหกรรม หากประเทศไทยมีเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอนรุ่นใหม่ พลังงานที่ 3 GeV จะทำให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ทั้งทางด้านพลังงาน ความเข้มแสง ตลอดจนระบบลำเลียงแสงที่เพิ่มขึ้น จะนำไปสู่การเพิ่มโอกาสทางการวิจัย ตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้ใช้ประโยชน์แสงซินโครตรอนทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน”

สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน-web4ศาสตราจารย์ นาวาอากาศโท ดร.สราวุฒิ สุจิตจร ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน  กล่าวว่า “เครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอน ถือเป็นโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศไทย ที่ใช้เป็นเครื่องมือในการวิจัยและพัฒนา สร้างองค์ความรู้ ต่อยอดงานวิจัยสู่ภาคอุตสาหกรรม เครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอน ปัจจุบันตั้งอยู่ที่สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน จ.นครราชสีมา ซึ่งเป็นเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอนแห่งเดียวในประเทศไทยไทย และใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอาเซียน แต่ด้วยในปัจจุบัน การใช้งานของเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอนรองรับงานวิจัยได้จำกัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยวัสดุขั้นสูงจากภาคอุตสาหกรรม รวมถึงงานทางด้านการแพทย์ จึงทำให้การวิจัยและพัฒนาที่สามารถสร้างประโยชน์ให้แก่ประเทศถูกจำกัดในวงแคบ และเป็นโอกาสที่ดียิ่งของสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน ที่คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบในหลักการให้สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอนจัดทำรายละเอียดโครงสร้างเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอน ขนาด 3 GeV และห้องปฏิบัติการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณต่อไป”

เครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอนเครื่องใหม่มีระดับพลังงาน 3GeV เป็นเครื่องกำเนิดแสงที่มีพลังงานแสงสูงขึ้นกว่าเครื่องปัจจุบัน 2.5 เท่า มีความเข้มแสงสูงขึ้นมากกว่า 100,000 เท่า สามารถผลิตรังสีเอกซ์พลังงานสูงได้ และยังรองรับระบบลำเลียงแสงได้ถึง 23 ระบบลำเลียงแสง ซึ่งจะส่งผลให้มีนักวิจัยเข้ามาใช้ประโยชน์แสงซินโครตรอนได้มากถึง 1,300 โครงการต่อปี นำไปสู่ความก้าวหน้าทางการแพทย์ การพัฒนาเครื่องมือทางการแพทย์ใหม่ การสร้าง

สราวุฒิ สุจิตจร-1มูลค่าเพิ่มทางผลผลิตทางเกษตรและอาหาร การวิจัยโบราณคดีเชิงนิติวิทยาศาสตร์ ตลอดจนงานวิจัยเชิงคุณค่าทางศิลปวัฒธรรม นอกจากนี้ยังรวมถึงงานวิจัยเชิงภาคอุตสาหกรรม อีกด้วย  เครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอนระดับพลังงาน 3 GeV รองรับกลุ่มงานวิจัย เช่น

1.ด้านการแพทย์ การศึกษาโครงสร้างของโปรตีน ไวรัส และเอนไซม์เพื่อหากลไกของการติดเชื้อ นำไปสู่การออกแบบยารักษาโรคใหม่ๆ ยกระดับความสามารถทางการแพทย์และเภสัชกรรม

2.อาหารและการเกษตร ช่วยเพิ่มมูลค่าตั้งแต่การจัดการผลผลิต กระบวนการทางวิศวกรรมด้านการเกษตร การแปรรูปอาหาร การพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัยของอาหารไปจนถึงความปลอดภัยของบรรจุภัณฑ์เพื่อให้สอดคล้องกับแผนของรัฐบาลในการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารและการเกษตร

3.อุตสาหกรรมวัสดุขั้นสูง ช่วยวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติตัวอย่างวัสดุภายใต้สภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน ตอบสนองความต้องการในการทำวิจัยและพัฒนาของนักวิจัยวัสดุก่อสร้าง เช่นคอนกรีตสูตรใหม่ โลหะ และวัสดุคอมโพสิทชนิดใหม่สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน-web3

4.ด้านสิ่งแวดล้อม ช่วยในการวิเคราะห์การปนเปื้อน ในสิ่งแวดล้อมได้แม่นยำมากยิ่งขึ้น อีกทั้งเพื่อหาความเชื่อมโยงระหว่างโรคพืชและโมเลกุลที่พืชดูดซึมเข้าไปได้ นำไปสู่การหาแนวทางป้องกันการเกิดโรคในพืชและลดความสูญเสียทางเศรษฐกิจ

5.ด้านโบราณคดี การศึกษาโบราณคดีในเชิงนิติวิทยาศาสตร์ ที่จะเป็นการวิเคราะห์โครงสร้างในระดับอะตอมเชิงลึก ทั้งการหาที่มา ตลอดจนการจำลองโครงสร้าง 3 มิติ ด้วยเทคนิคทางแสงซินโครตรอน เพื่อไขปริศนาข้อมูลโบราณที่ขาดหายไป และการผลิตของใหม่เพื่อการบูรณะ

6.ด้านโบราณคดี การศึกษาโบราณคดีในเชิงนิติวิทยาศาสตร์ ที่จะเป็นการวิเคราะห์โครงสร้างในระดับอะตอมเชิงลึก ทั้งการหาที่มา ตลอดจนการจำลองโครงสร้าง 3 มิติ ด้วยเทคนิคทางแสงซินโครตรอน เพื่อไขปริศนาข้อมูลโบราณที่ขาดหายไป และการผลิตของใหม่เพื่อการบูรณะ

นอกจากนี้ งานวิจัยจากการใช้เครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอนระดับพลังงาน 3 GeV ยังช่วยขยายขีดความสามารถในรองรับงานจากภาคอุตสาหกรรมได้มากขึ้น สร้างสรรค์นวัตกรรมหลากหลายชนิด พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศผ่านความสัมพันธ์ระหว่างวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรม เพื่อพาประเทศก้าวเข้าสู่ไทยแลนด์ 4.0 อย่างมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน

สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน-web2