17 August 2018

ร.ร.ราชสีมาผลิตครูดี! คณะสงฆ์โคราชขยายโครงการสอนธรรมศึกษาสู่แม่พิมพ์ สร้างครูคุณธรรมนำหลักธรรมสู่เยาวชนPost on: Oct 3, 2017
เปิดอ่าน: 554 ครั้ง

 

โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ผลิตครูคุณธรรมนำหลักธรรมสู่ยุวชน เผยแผ่ธรรมช่วยคณะสงฆ์โคราชขยายโครงการสอนธรรมศึกษา

ครูธรรมะพระวินัยโมลี รองเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา (ธรรมยุต)   เจ้าอาวาสวัดป่าสาลวัน เปิดเผยว่า คณะสงฆ์ธรรมยุตจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  ตลอดถึงองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องภายในจังหวัดนครราชสีมา

ได้เล็งเห็นประโยชน์สำคัญในการส่งเสริมหลักธรรมพระพุทธศาสนาและเรียนธรรมศึกษา ให้แก่ ครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเสริมคุณธรรมจริยธรรม โดยเริ่มที่ “ครู” อันเป็นการพัฒนาตนเอง นำไปสู่การพัฒนาคน และพัฒนาชาติต่อไป

ด้านการฝึกอบรมจะใช้หลักสูตรธรรมศึกษา ตามที่สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวงกำหนด โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ช่วยคณะสงฆ์ ขยายผลออกไปสู่วงกว้าง เป็นครูสอนธรรมศึกษา นำความรู้หลักธรรมไปสู่ยุวชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา ตลอดถึงประชาชนผู้สนใจศึกษา

ครูธรรมะ1เนื่องจากสถาบันทางการศึกษาหลายแห่งมีจำนวนผู้สนใจหลักสูตรธรรมศึกษาและสมัครสอบเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย  ซึ่งอยู่ในสังกัดของวัดป่าสาลวัน นั้น มีสถิติข้อมูลผู้สมัครสอบถึง ๔,๐๗๔ คน  ซึ่งถือได้ว่ามีจำนวนผู้สมัครสอบมากเป็นอันหนึ่งของจังหวัดนครราชสีมา สำหรับปีการศึกษานี้

โดยโครงการนี้ จะเริ่มรับสมัครครูหรือบุคลากรที่มีจิตอาสา เข้ารับการฝึกอบรม ในวันที่ 17-18 ตุลาคมนี้  ณ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย  โดยใช้ชื่อโครงการ “โครงการฝึกอบรมครูสอนธรรมศึกษา ชั้นตรี โท และเอก

ปีการศึกษา 2560” ติดต่อสอบถามข้อมูลโครงการหรือร่วมอุปถัมภ์กิจกรรม ได้ที่  พระครูสังฆรักษ์ เอกพล  ปญฺญาวฑฺฒโน  เลขานุการรองเจ้าคณะจังหวัดฯ โทร. 087-8722025  นายมาณพ วงษ์คำ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย โทร. 081-9764010

ครูธรรมะ2

ครูธรรมะ3

ครูธรรมะ4