18 August 2018

“บัลลังก์โมเดล” ปีที่ 2 นำเกษตรสมัยใหม่ พัฒนาเกษตรกรโคราชปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ยั่งยืนPost on: Nov 20, 2017
เปิดอ่าน: 227 ครั้งเทศบาลตำบลบัลลังก์  โคราช จับมือซีพี จัดงาน Field Day นำเสนอนิทรรศการ โชว์ความสำเร็จ โครงการ “เกษตรกรพึ่งตน ข้าวโพดยั่งยืน (บัลลังก์โมเดล)” ปีที่ 2 พัฒนาศักยภาพเกษตรกรปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ผลผลิตคุณภาพสูง มีรายได้มั่นคง เดินหน้ายกระดับสู่ข้าวโพดแปลงใหญ่ เพิ่มศักยภาพด้านการแข่งขันเกษตรกร

บัลลังก์โมเดล-1
นายธงชัย โอฬารพัฒนะชัย นายอำเภอโนนชัย กล่าวว่า ทุกวันนี้ เกษตรกรไทยต้องปรับตัวให้ทันกับความเปลี่ยนแปลง และพัฒนาตนเองตลอดเวลา เพื่อให้แข่งขันกับคนอื่นได้ โครงการ “เกษตรกรพึ่งตน ข้าวโพดยั่งยืน” ซึ่งมีภาคเอกชนและภาครัฐ เข้ามาช่วยให้เกษตรกรปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มีองค์ความรู้ที่ทันสมัยในปลูกข้าวโพดที่ช่วยเพิ่มผลผลิตต่อไร่ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ลดต้นทุน พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับตลาด และ สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ว่าปลูกบนพื้นที่มีเอกสารสิทธิ์ ถูกต้องตามกฎหมาย ช่วยให้เกษตรกรมีความมั่นคง สิ่งแวดล้อมและสังคมยั่งยืน

ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์ กวีกิจรัตนา นายกเทศบาลตำบลบัลลังก์ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา กล่าวว่า การจัดนิทรรศการ “ข้าวโพดแปลงใหญ่ ด้วยเกษตรทันสมัย” ในครั้งนี้เพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานของ โครงการ “เกษตรกรพึ่งตน ข้าวโพดยั่งยืน (บัลลังก์โมเดล)” ในปีที่ 2 มีเกษตรกรในพื้นที่เทศบาลบัลลังก์เข้าร่วมโครงการฯ เพิ่มขึ้นเป็น 451 ราย พื้นที่ปลูกข้าวโพดกว่า 13,500 ไร่ เป็นผลจากความสำเร็จของโครงการในปีแรก โดยในปีที่สอง มีการนำความรู้เกษตรสมัยใหม่ และหลักการเกษตรที่ดี (Good Agriculture Practices) มาประยุกต์ใช้ส่งผลให้เกษตรกรลดต้นทุนการผลิตอย่างเป็นรูปธรรม เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตต่อไร่ดีขึ้น ได้คุณภาพข้าวโพดตรงกับความต้องการตลาด บนพื้นฐานของการตรวจสอบย้อนกลับได้ เกษตรกรสามารถนำผลผลิตขายตรงสู่โรงงานอาหารสัตว์ในราคาประกัน ส่งผลให้เกษตรกรผู้ร่วมโครงการฯ มีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน

“ความสำเร็จที่เกิดขึ้น เป็นผลจากการผนึกจุดแข็งของแต่ละภาคส่วน ภาคเอกชน ภาครัฐ และเกษตรกร ช่วยให้เกษตรกรในตำบลบัลลังก์มีความรู้การเพาะปลูกที่ทันสมัยขึ้น ช่วยให้มีผลผลิตต่อไร่โดยเฉลี่ยสูงขึ้นถึง 47% ขณะที่ต้นทุนการผลิตลดลงถึง 23% และมีกำไรจากปลูกสูงถึง 3,800 บาทต่อไร่” ว่าที่ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์ กล่าว

บัลลังก์โมเดล-2
นายวรพจน์ สุรัตวิศิษฎ์ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท กรุงเทพโปรดิ๊วส จำกัด (มหาชน) ผู้จัดหาวัตถุดิบอาหารสัตว์ให้ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ กล่าวว่า “บัลลังก์โมเดล” ถือเป็นแห่งแรกของประเทศ ที่มีการผนึกพลังภาครัฐ เกษตรกร และเอกชน เพื่อสนับสนุนเกษตรกรเพาะปลูกข้าวโพดอย่างครบวงจร ตั้งแต่การเพาะปลูก การบริหารจัดการเก็บเกี่ยวและขนส่ง รวมถึงการมีตลาดรับซื้อในราคาประกัน บนพื้นฐานการตรวจสอบย้อนกลับได้ โดยปีที่ 2 นี้ นอกจากองค์ความรู้ในการเพาะปลูกแล้ว เกษตรกรยังได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการเพาะปลูก เพื่อพัฒนาคุณภาพผลผลิตได้ดีขึ้น ตรงตามความต้องการตลาดมากขึ้น และสามารถนำมาขายตรงเข้าโรงงานอาหารสัตว์ได้ราคารับซื้อสูงถึง 7.90 บาทต่อกิโลกรัม

บัลลังก์โมเดล-3
“นับจากนี้ โครงการฯ จะสนับสนุนให้เกษตรกรรวมกลุ่มกันเพื่อมุ่งสู่เกษตรกรแปลงใหญ่ เพื่อช่วยพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต และยกระดับให้สอดคล้องตามมาตรฐานทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืช (Good Agriculture Practices: GAP) เพื่อให้เกษตรกรมีความเข้มแข็ง มีรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืน” นายวรพจน์กล่าว

โครงการนี้ ยังช่วยรองรับนโยบายการจัดหาวัตถุดิบยั่งยืน บนพื้นฐานตรวจสอบย้อนกลับได้ ว่าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่ปลูกมาจากพื้นที่ที่มีเอกสารสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย ไม่บุกรุกพื้นที่ป่า รวมถึงมีการเพาะปลูกที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม

แนวทาง “บัลลังก์โมเดล” ไม่เพียงสร้างการเติบโตที่ยั่งยืนให้กับเกษตรกรในตำบลบัลลังก์เท่านั้น หากจะเป็นต้นแบบของการรวมพลังนำจุดแข็งของภาคีเครือข่าย รัฐ-เอกชน-เกษตรกร เพื่อพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรไทยในพื้นที่อื่นๆ ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์อย่างมีประสิทธิภาพ ร่วมสร้างคุณภาพชีวิต ชุมชน และสิ่งแวดล้อมของไทยเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป

บัลลังก์โมเดล-4