16 July 2018

อสม. 4.0 ! หน่วยบริการสุขภาพอีสานคว้า 4 รางวัล การประกวดแอปฯ อสม.ออนไลน์Post on: Apr 3, 2018
เปิดอ่าน: 99 ครั้ง

 

 หน่วยบริการสุขภาพ 4 แห่ง  คว้ารางวัลจากการ “ประกวดการใช้งานแอปพลิเคชัน อสม.ออนไลน์”  ซึ่งจัดโดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกันจัดขึ้น เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมให้หน่วยบริการสุขภาพ นำเทคโนโลยีดิจิทัลไปบูรณาการในการทำงานสาธารณสุขชุมชน ให้สอดคล้องกับนโยบายภาครัฐที่ขับเคลื่อนประเทศก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0 อันส่งผลให้เกิดการยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทยอย่างยั่งยืน

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

นางนิภา สุทธิพันธ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์  กล่าวว่า จากนโยบายของรัฐบาลในการขับเคลื่อนประเทศไปสู่ไทยแลนด์ 4.0 ด้วยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาเพิ่มศักยภาพในทุกภาคส่วนของประเทศ โดยกระทรวงสาธารณสุขได้สนับสนุนการนำเอาเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาส่งเสริมกระบวนการทำงานสาธารณสุขให้สอดคล้องกับเป้าหมายของภาครัฐที่มุ่งส่งเสริมสุขภาพ ฟื้นฟูสภาพ ป้องกันโรค และรักษาพยาบาล รวมทั้งยังสามารถควบคุมโรคระบาดได้รวดเร็วและทันถ่วงที เพื่อระบบสาธารณสุขมุ่งไปสู่ไทยแลนด์ 4.0  ซึ่งต้องขอแสดงความยินดีกับ รพ.สต. บ้านหนองเกาะ ที่ได้รับรางวัลดีเด่นระดับประเทศ โรงพยาบาลกระสัง  ที่ได้รับรางวัลดีเด่นระดับจังหวัด  รพ.สต.บ้านสิงห์ และ รพ.สต.บ้านกระเบื้องน้อย  ที่ได้รับรางวัลชื่นชมในความมุ่งมั่นก้าวสู่ อสม. 4.0   รวมถึงอสม.ทุกท่าน  ที่ได้รับรางวัลจากโครงการ ประกวดการใช้งานแอปพลิเคชัน อสม.ออนไลน์  ซึ่งแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของหน่วยบริการสุขภาพ รวมทั้งอสม.ถึงแม้จะอยู่ในจังหวัดและพื้นที่ห่างไกล ก็สามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาช่วยในการทำงานสาธารณสุขได้เป็นอย่างดี อันส่งผลดีต่อการดูแลสุขภาพประชาชนในชุมชนได้อย่างทั่วถึง

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

นายอุดมศักดิ์ โสมคำ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ ส่วนงานปฏิบัติการภูมิภาค – ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส หรือเอไอเอส กล่าวว่า ในฐานะที่เป็นผู้ให้บริการ    Digital Life Service Provider บริษัทฯ จึงมุ่งมั่นในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้าไปช่วยขับเคลื่อนประเทศ ภายใต้แนวคิด Digital For Thais” ในการนำเทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรมใหม่ ๆ ไปส่งมอบให้กับลูกค้า และคนไทย เพื่อเป็นเครื่องมือในการช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการทำงาน และส่งเสริมคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ให้ดีขึ้นใน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการศึกษา ด้านสาธารณสุข ด้านการเกษตร และStart Up  เพื่อร่วมสนับสนุนภาครัฐในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทย ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ของภาครัฐในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้าไปยกระดับรากฐานหลักของประเทศ

โดยแกนหลักสำคัญอย่างหนึ่งในการพัฒนาประเทศ คืองานสาธารณสุข เพราะการที่ประชาชนมีสุขภาพดีจะช่วยลดภาระ และงบประมาณของภาครัฐในการดูแลสุขภาพของประชาชน ซึ่งช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน ซึ่งบุคลากรสำคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนงานด้านสาธารณสุขชุมชน คือเจ้าหน้าที่หน่วยบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ทั่วประเทศ โดยเฉพาะ อสม.ซึ่งเป็นจิตอาสาที่เสียสละเวลาช่วยเหลือสังคม และทำงานด้วยใจอย่างแท้จริง ทำให้ชาวบ้านเข้าถึงการบริการสาธารณสุขชุมชนอย่างทั่วถึงเพื่อให้คนไทยมีสุขภาพดี

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

เอไอเอส จึงมุ่งมั่น และส่งเสริมให้เกิดการนำนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อสังคม “แอปพลิเคชัน อสม.ออนไลน์”  ซึ่งเป็นเครือข่ายสังคมออนไลน์เฉพาะกลุ่มงานสาธารณสุข เข้าไปช่วยเพิ่มศักยภาพความรู้ ความสามารถของอสม. และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานสาธารณสุข อันก่อให้เกิดการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทย  และเพื่อให้เกิดการใช้งาน แอปพลิเคชัน อสม.ออนไลน์ อย่างกว้างขวาง เอไอเอส ได้ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี)  จัดโครงการ   “ประกวดการใช้งานแอปพลิเคชัน อสม.ออนไลน์” เพื่อตอกย้ำความร่วมมือระหว่างภาครัฐ และเอกชนในการขับเคลื่อนประเทศไปสู่ไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งการจัดประกวดฯ ครั้งนี้

มีหน่วยสุขภาพระดับปฐมภูมิ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) โรงพยาบาล  และอสม.    ที่ได้รับรางวัลทั้งหมดจำนวน 86 แห่งทั่วประเทศ แบ่งเป็น รางวัลดีเด่นระดับประเทศ 10 รางวัล  ได้รับเงินรางวัลจำนวน 100,000 บาท     รางวัลดีเด่นระดับจังหวัด 37 รางวัล  รับเงินรางวัลละ 40,000 บาท  และรางวัลชื่นชมในความมุ่งมั่นก้าวสู่อสม.4.0  จำนวน 39 รางวัล  รับเงินรางวัล ๆละ 10,000 บาท  ซึ่งต้องขอแสดงความยินดีกับหน่วยบริการสุขภาพ และชมรม อสม. ทั้ง 4 แห่ง ในจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้

“การจัดโครงการประกวดการใช้งานแอปฯ อสม.ออนไลน์ ถือเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งที่  AIS ต้องการเข้าไปช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทยด้านสาธารณสุขให้ทั่วถึงและเท่าเทียมกัน เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อระบบสุขภาพของประเทศอย่างยั่งยืน โดยเอไอเอสยังคงมุ่งมั่น  และให้คำมั่นสัญญาในการเดินหน้าสร้างนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อสังคม และบริการใหม่ๆเข้าไปยกระดับงานสาธารณสุข และทุกภาคส่วนของประเทศต่อไป”

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA