16 July 2018

ตายเพิ่มทุกวัน! นครชัยบุรินทร์ สังเวยสงกรานต์แล้ว9ศพ โคราชนำหน้าตลอด

2 วันอีสานใต้สังเวยแล้ว9ศพ โคราชนำตลอดจังหวัดเดียวเหมาไป4 ราย

1523628767590

วันนี้(13เม.ย.)นางปิยะฉัตร อินสว่าง ผู้อำนวยการศูนย์ ปภ. เขต 5 นครราชสีมา สรุปผลการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วง ๆสงกรานต์ 2561 ในพื้นที่กลุ่มจังหวัด“นครชัยบุรินทร์” วันที่ 12 เมษายน 2561 วันที่สองของการรณรงค์ “ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร” เกิดอุบัติเหตุ รวม 45 ครั้ง จำนวนผู้บาดเจ็บ 41 คน จำนวนผู้เสียชีวิต 9 ราย โดย จังหวัดนครราชสีมา เกิดอุบัติเหตุ 10 ครั้ง ผู้บาดเจ็บ 7 คน ผู้เสียชีวิต 4 ราย จังหวัดชัยภูมิ เกิดอุบัติเหตุ 1 ครั้ง มีผู้เสียชีวิต 1 คน จังหวัดบุรีรัมย์ เกิดอุบัติเหตุ 21 ครั้ง ผู้บาดเจ็บ 20 คน ผู้เสียชีวิต 3 ราย จังหวัดสุรินทร์ เกิดอุบัติเหตุ 13 ครั้ง ผู้บาดเจ็บ 14 คน ผู้เสียชีวิต 1 ราย

1523450281026 1523249991879

ยอดสะสม 2 วัน ระหว่างวันที่ 11-12 เมษายน 2561 เกิดอุบัติเหตุ จำนวน 71 ครั้ง เปรียบเทียบกับช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2560 (78 ครั้ง) ลดลง 7 ครั้ง คิดเป็น 8.97 % มีผู้บาดเจ็บ จำนวน 68 คน เปรียบเทียบกับช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2560 (82 คน) ลดลง 14 คน คิดเป็น 17.07 % ผู้เสียชีวิต จำนวน 12 ราย เปรียบเทียบกับช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2560 (11 ราย) เพิ่มขึ้น 1 ราย คิดเป็น 9.09 % โดย จังหวัดนครราชสีมา อุบัติเหตุ 22 ครั้ง บาดเจ็บ 20 คน เสียชีวิต 5 ราย ชัยภูมิ อุบัติเหตุ 2 ครั้ง บาดเจ็บ 1 คน เสียชีวิต 1 ราย บุรีรัมย์ อุบัติเหตุ 33 ครั้ง บาดเจ็บ 32 คน เสียชีวิต 5 รายและจังหวัดสุรินทร์ อุบัติเหตุ 14 ครั้ง บาดเจ็บ 15 คน เสียชีวิต 1 ราย

1523250018970 1523250015943

1523250007095