17 August 2018

เอกอัครราชทูตแอฟริกาใต้ เยือน มทส. ชื่นชมระบบสหกิจศึกษาและผลงานวิจัยนวัตกรรมเพื่อสังคมPost on: May 9, 2018
เปิดอ่าน: 107 ครั้ง

 

มทส. ปลื้ม ฯพณฯ เอกอัครราชทูตแอฟริกาใต้ ประจำประเทศไทย นำทีมเยือนมหาวิทยาลัย ชื่นชมผลงานด้านวิชาการ พัฒนาระบบสหกิจศึกษา การแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างสองประเทศได้ฝึกปฏิบัติงานจริงในองค์กรชั้นนำ ชมผลงานวิจัยนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีการเกษตร และวิทยาศาสตร์การแพทย์  พร้อมสนับสนุนความร่วมมือเพื่อพัฒนาการศึกษาระหว่างประเทศอย่างต่อเนื่อง

SUTnews_ทูตแอฟริกาใต้เยือน มทส-1รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) เปิดเผยว่า “มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีสรุนารี (มทส.) ได้รับเกียรติอย่างยิ่งจาก ฯพณฯ นายเจฟฟรีย์ ดอยจ์ (Mr. Geoffrey Doidge) เอกอัครราชทูตแอฟริกาใต้ประจำประเทศไทย นำคณะเจ้าหน้าที่เดินทางเข้าเยี่ยมชมภารกิจของมหาวิทยาลัยอย่างไม่เป็นทางการ ระหว่างวันที่ 7 -8 พฤษภาคม 2561 ด้วย มทส. เป็นสถาบันอุมศึกษาชั้นนำแห่งหนึ่งของไทยที่มีพัฒนาการด้านความร่วมมือทางด้านวิชาการ การศึกษา การพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับนานาชาติเชื่อมโยงกับมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วโลก โดยเฉพาะได้มีความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาในภูมิภาคแอฟริกาใต้มาอย่างแน่นแฟ้นกว่า10 ปี ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง มทส. กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี Durban (DUT) ประเทศแอฟริกาใต้  ซึ่งได้ทำการแลกเปลี่ยนนักศึกษาสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพระหว่างสองสถาบันมาเป็นเวลานาน โดยได้รับการสนับสนุนประสานงานเป็นอย่างดีของสถานทูตทั้งสองประเทศ   ความสำเร็จครั้งนี้ มทส. ได้รับการประสานงานผ่าน นายชาคีล โอริ (Mr. Shakeel Ori) ผู้อำนวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี Durban ที่ผ่านมาได้มีการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างทั้งสองประเทศเข้าปฏิบัติงานจริงในองค์กรชั้นนำกว่า 15 คน ถือเป็นจุดเริ่มต้นครั้งสำคัญของนักศึกษาทั้งสองแห่งที่จะต้องมีการปรับตัวให้สามารถทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมงานได้ทุกเชื้อชาติ ที่ไหนก็ได้ทั่วโลก ประกอบกับ มทส. ยังเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศไทยที่ได้นำระบบสหกิจศึกษามาใช้ในการเรียนการสอน และเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนา เตรียมความพร้อมของนักศึกษาป้อนสู่ตลาดแรงงานซึ่งเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับประเทศและต่างประเทศ กระทั่งได้รับความไว้วางใจให้เป็นที่ตั้งสำนักงาน WACE ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมถึง ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสภามหาวิทยาลัย และอธิการบดีผู้ก่อตั้ง เป็นผู้บุกเบิกให้เกิดระบบสหกิจศึกษาในประเทศไทย ทั้งได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งในคณะกรรมการ WACE ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการผลักดันให้เกิดการพัฒนาระบบสหกิจศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาเครือข่ายทั่วโลกอีกด้วย

ทูตแอฟริกาใต้เยือน มทส-2พร้อมกันนี้ ฯพณฯ เอกอัครราชทูตแอฟริกาใต้ประจำประเทศไทย ได้ให้ความสนใจรับฟังการบรรยายสรุปผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสังคม การบริการวิชาการ การถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตร วิทยาศาสตร์การแพทย์ และวิทยาศาสตร์สุขภาพ โดยจะเข้าเยี่ยมชมผลงานวิจัยเพื่อชุมชน อาทิ โคเนื้อพันธุ์โคราชวากิว  ไก่เนื้อโคราช ระบบกำจัดขยะชีวมวลแบบครบวงจร โรงพยาบาล มทส. ชมการสาธิตเครื่องมือ เทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยเปิดให้บริการประชาชนชาวนครราชสีมาและใกล้เคียง การได้รับเกียรติจากคณะเข้าเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยในครั้งนี้ ถือเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและแอฟริกาใต้ ให้มีความแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นบนพื้นฐานความร่วมมือทางวิชาการ ด้วยความมุ่งมั่นในการที่จะร่วมกันพัฒนาคุณภาพชีวิต พัฒนาการศึกษาและกำลังคนของประเทศเพื่อสร้างบุคลากรคุณภาพป้อนสู่สังคมโลกผ่านระบบสหกิจศึกษาซึ่งเป็นที่ยอมรับในวงการศึกษาอย่างกว้างขวางทั่วโลก