18 August 2018

โคราชนครหลวงมันฯแห่งใหญ่สุดของประเทศ เสริมความรู้เทคโนโลยีใหม่เพิ่มผลผลิตสร้างรายได้เกษตรกร(ชมคลิป)Post on: May 25, 2018
เปิดอ่าน: 437 ครั้ง

โคราชนครหลวงแหล่งผลิตมันสำปะหลังแห่งใหญ่สุดของประเทศ จัดงาน Field Day ส่งสัญญาณเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ เสริมความรู้ให้เกษตรกรตั้งเป้าเพิ่มผลผลิตต่อไร่ เตรียมจับมือเอกชนนำร่องแปลงปลูกมันประสิทธิภาพสูงในทุกอำเภอ

field day1-1วันนี้ (24 พ.ค.) ที่ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรเครือข่าย ต.ลาดบัวขาว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา นายวิบูลย์  ไชยวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 7เป็นปรานเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโยเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2561 ในวาระครบรอบ 50 ปี กรมส่วนเสริมการเกษตรปี 2561  โดยมีหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเกษตรกรเข้ากว่า 500 คนด้วย ทั้งนี้เพื่อเปิดโอกาสให้เกษตรกรได้รับทราบเทคโนโลยีการผลิตใหม่ ๆ ช่องทางการตลาด แหล่งข้อมูล การเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ของตนเอง ตลอดจนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเกษตรกรด้วยกันเอง รวมทั้งนักวิชชาการผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขา ด้วย

นายวิบูลย์  ไชยวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 7  เปิดเผยว่า การจัดงาน Field day ถือเป็นสัญญาณของการเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ที่เหมาะสม สำหรับปีการผลิต 2561 มีการจัดงาน Field Day ขึ้นทั่วประเทศ ทั้งสิ้น 882 ศูนย์ ในจังหวัดนครราชสีมาจำนวน 32 ศูนย์ ในงานนี้จะเน้นหนักในสินค้ามันสำปะหลัง ซึ่งเป็นสินค้าหลักของเกษตรกรในพื้นที่ มีกิจกรรมที่สำคัญคือการให้ความรู้ในกิจกรรมต่างๆ  ได้แก่  1.สถานีการเรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการเผลิตและการตลาดมันสำปะหลัง เช่น การจัดการดิน และการปรับปรุงโครงสร้างดิน การใช้พันธุ์มันสำปะหลังตามความเหมาะสม กับพื้นที่ และนวัตกรรมการใช้มันสำปะหลังพันธุ์ใหม่ การอารักขาพืช การจัดการน้ำเพื่อเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลัง การใช้นวัตกรรมเครื่องจักรเพื่อทดแทนรงงาน การแปรรูปและเพิ่มมูลค่าผลผลิต การบริหารจัดการแปลงส่งเสริมการเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ่ การเชื่อมโยงการผลิตและการตลาดแบบบูรณาการ 2.การสาธิตการใช้เครื่องจักรกลเพื่อลดต้นทุนการผลิต 3.นิทรรศการองค์ความรู้มันสำปะหลังและการใช้ปัจจัยในการเพิ่มผลผลิตแลลดต้นทุนการผลิต 4. ตลาดสินค้าประชารัฐเกษตรกร

field day1-2 field day1-3สำหรับจังหวัดนครราชสีมา เป็นแหล่งผลิตมันสำปะหลังแห่งใหญ่ที่สุดของประเทศไทย หรือเป็นนครหลวงแห่งการผลิตมันสำปะหลังของประเทศไทย  มีผลผลิตต่อปีกว่า 7-8 ล้านตัน โดยปีที่ผ่านมาได้มีการวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นกับเกษตรกรพบว่า มีการปลูกมันสำปะหลังในพื้นที่เดิมซ้ำ ๆ หลายปี ทำให้ดินที่ปลูกมีความแน่นเป็นดินดาน จำเป็นต้องระเบิดดินดานเพื่อให้น้ำซึมผ่านลงไปด้านล่างมากขึ้น จะทำให้มันฯ มีความสมบูรณ์มากขึ้นและปัญหาหัวมันเน่าในพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังได้ ปัญหารากเน่าหรือโคนเน่า ปัญหาการขาดแคลนแรงงาน เป็นต้น  สำหรับปีนี้จังหวัดนครราชสีมาตั้งเป้าหมายว่า จะเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลังให้ได้จากเดิม 4 ตัน/ไร่ เป็น 5 ตัน/ไร่ด้วยเทคโนโลยีต่างๆ ที่จะถ่ายทอดให้เกษตรกร และจะมีการร่วมมือกับภาคเอกชนในจังหวัดนครราชสีมา ในการดำเนินการเพิ่มผลผลิตมันฯ ให้ได้สูงถึง 7 ตัน/ไร่ โดยจะมีแปลงสาธิตเกิดขึ้นทุกอำเภอของจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเป็นแปลงที่จะนำเทคโนโลยีต่างๆ เข้าไปใช้เพื่อเพิ่มผลผลิตให้เกษตรกร

field day1-4 field day1-5field day1-6 field day1-7 field day1-8field day1-9 field day1-10 field day1-11 field day1-12field day1-13 field day1-14 field day1-15