16 July 2018

รมช.เกษตรฯ ลงพื้นที่โคราชเปิดอบรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านพัฒนาดินPost on: Jul 7, 2018
เปิดอ่าน: 191 ครั้ง

 

กรมพัฒนาที่ดิน เพิ่มทักษะอาชีพแก่เกษตรกรผู้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการเเห่งรัฐ หลักสูตร การถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดิน

2664549วันนี้ (6 ก.ค.) ที่ศูนย์การอนุรักษ์ดินและน้ำ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตร “การถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาดิน” พร้อมบรรยายพิเศษ หัวข้อ “ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน สู่วันดินโลก” และประชุมติดตามความก้าวหน้าการเตรียมจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยดินแห่งภูมิภาค (CESRA) ตรวจพื้นที่จัดตั้งศูนย์ CESRA และร่วมปลูกต้นรวงผึ้ง ต้นไม้ประจำรัชกาลที่ 10 โดยมี นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านวิชาการ และส่วนราชการทีเกี่ยวข้อง รวมถึงเกษตรกรเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงกัน

นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านวิชาการ เปิดเผยว่า กรมพัฒนาที่ดินได้เล็งเห็นความสำคัญของแผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต จึงจัดอบรม หลักสูตร “การถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดิน ประจำปีงบประมาณ 2561ของกรมพัฒนาที่ดิน” ซึ่งเป็น 1 ใน 3 กิจกรรมจากโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ของกรมพัฒนาที่ดิน2664269

ทั้งนี้เพื่อให้เกษตรกรได้รับความรู้และทักษะด้านการพัฒนาที่ดินเพิ่มขึ้น และสามารถนำไปพัฒนาทรัพยากรดินเพื่อการเกษตรในพื้นที่ตนเอง รวมถึงได้มีการวางเเผนการใช้ที่ดิน มีการใช้เทคโนโลยีทางการเกษตรอย่างเหมาะสม ตามสภาพของดินและสภาพการใช้ประโยชน์ และสอดคล้องกับมาตรการ โครงการรับรองการพัฒนาคุณภาพชีวิต มิติที่ 2 การฝึกอบรมอาชีพและการศึกษาที่เป็นการเเก้ไขปัญหาเชิงรุกสู่เกษตรกร ให้แก่ เกษตรกร ผู้ผ่านการคัดเลือกจากผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ2664543

สำหรับโครงการเพิ่มทักษะอาชีพแก่เกษตรกรผู้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการเเห่งรัฐ หลักสูตร “การถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดิน ประจำปีงบประมาณ 2561 กรมพัฒนาที่ดิน” ณ ศูนย์วิจัยการอนุรักษ์ดินและน้ำ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ได้จัดให้มีการอบรมเพิ่มความรู้ให้แก่เกษตรกรจำนวน 6 รุ่นๆละ100 ราย โดยรุ่นที่ 1 จำนวน100ราย จัดอบรมระหว่างวันที่ 6-8 กรกฏาคม 2561 ซึ่งการอบรมในครั้งนี้จะมีการให้ความรู้เกษตรกรในเรื่อง ความเหมาะสมของดิน การจัดการดินด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ การวิเคราะห์ดินและการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน การจัดการดินมีปัญหา การจัดการพืชให้เหมาะสมกับดิน การจัดการดินด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ พร้อมทั้งให้เกษตรกรแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติจริงตามฐานการเรียนรู้ อาทิ ฐานการวิเคราะห์ดิน ฐานการเรียนรู้น้ำหมักชีวภาพ พด. 2 พด.6 และ พด.7 ฐานการเรียนรู้ปุ๋ยหมักสูตรพระราชทาน และหญ้าแฝก การฝึกอบรมเรื่อง การประยุกต์ใช้ที่ดินตามศาสตร์พระราชา และการเข้าถึงสารสนเทศและการใช้ประโยชน์ Application ของกรมพัฒนาที่ดิน

ด้าน น.ส.ณัฐธิดา  จันทร์ดวงเดิม เกษตรกรชาว ต.จันทึก อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ว่าวันนี้มาอบรบเพราะสนใจเรื่องดิน เนื่องจากที่บ้านปลูกน้อยหน่า และดินจะมีปัญหา จึงอยากได้ความรู้เพื่อจะได้เพิ่มผลผลิตและรสชาดของน้อยหน่าให้ดีขึ้น และจะนำไปถ่ายทอดให้เพื่อนบ้านด้วย

266429426642962664310266454426649052664908