3 December 2021


ศิลปะเพื่อน้อง! นศ.ทัศนศิลป์ มรภ.โคราชออกค่ายทำความดีสู่สังคม

Post on: Dec 25, 2016
เปิดอ่าน: 815 ครั้ง

คณาจารย์นำนักศึกษาหลักสูตรทัศนศิลป์  ม.ราชภัฏโคราช ออกค่ายศิลปะเพื่อน้อง  ร่วมกันทำดีสู่สังคม เสรมิตรห้องเรียนใหม่ด้วยศิลปะ

ศิลปะ-3

หลักสูตรทัศนศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา นำโดย อาจารย์ธนะชัย พรหมรัตน์ ประธานหลักสูตรทัศนศิลป์ พร้อมด้วยคณาจารย์ และนักศึกษา ได้จัดโครงการออกค่าย “ศิลปะเพื่อน้อง ประจำปีการศึกษา 2559” เมื่อวันที่ 14-16 ธันวาคม 2559 ณ โรงเรียนบ้านโนนสาวเอ้ ตำบลวังหมี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งกิจกรรมการออกค่ายประกอบด้วย การมอบอุปกรณ์การศึกษา การทาสีโรงเรียนเพื่อน้อง การเขียนภาพประกอบในห้องเรียน กิจกรรมสอนน้องวาดภาพพร้อมมอบของรางวัลให้แก่นักเรียนที่มีผลงานดีเด่น พิธีบายศรีสู่ขวัญ และกิจกรรมนันทนาการ

ศิลปะ-2

การออกค่ายครั้งนี้ เพื่อเสริมสร้างกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียนให้เด็กในเขตพื้นที่ห่างไกล ได้มีพัฒนาการทางด้านการเรียนรู้กล้าคิด กล้าแสดงออก รู้จักปฏิบัติตนตามกฎเกณฑ์ของสังคม พร้อมทั้งส่งเสริมมุ่งเน้นให้เด็กและเยาวชนรักในการเล่นกีฬา เพื่อสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง รวมถึงปลูกฝังให้นักศึกษาได้รู้จักบำเพ็ญประโยชน์ด้วยการช่วยเหลือสังคม ส่งเสริมการมีคุณธรรม จริยธรรม และถือเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่จะให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัย ได้รู้จักถ่ายทอดความรู้สู่เด็กในชนบท เพื่อเปิดโอกาสทางการศึกษาสู่ท้องถิ่นที่อยู่ห่างไกลได้ทั่วถึงมากยิ่งขึ้น

ศิลปะ-4

ศิลปะ-1