3 December 2021


สุดยอด! นศ.ทัศนศิลป์ มรภ.โคราช “คนดี คนเก่ง”รับทุนกองทุนส่งเสริมการสร้างสรรค์ศิลปะมูลนิธิรัฐบุรุษ

Post on: Apr 3, 2017
เปิดอ่าน: 488 ครั้ง

 

นักศึกษาทัศนศิลป์ ราชภัฏโคราช “คนดี คนเก่ง” รับทุนการศึกษา 150,000 มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์
นศ ราชภัฎรับรางวัล1

หลักสูตรทัศนศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา นำโดย อาจารย์ธนะชัย พรหมรัตน์ ประธานหลักสูตรทัศนศิลป์ ได้นำนักศึกษาชั้นปีที่ 4 จำนวน 5 คน ประกอบด้วย 1. นายวิชัย สำอางทรง 2.นางสาวสาวิณี ชมพูพาน 3. นายจิตรกร เหมสิงห์ 4. นางสาวเจนจิรา ถิ่นกวาว และ 5. นายวิทวัส กองโคกกรวด เข้ารับทุนการศึกษาทุนละ 30,000 บาท รวม 150,000 บาท ในพิธีมอบทุนการศึกษากองทุนส่งเสริมการศึกษาการสร้างสรรค์ศิลปะ“มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์” ประจำปีการศึกษา 2559 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุม ชั้น 4 มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ กรุงเทพมหานคร โดยได้รับเกียรติจาก พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี เป็นประธานมอบทุนการศึกษาแก่นิสิต นักศึกษา

พิธีมอบทุนการศึกษา จัดโดย กองทุนส่งเสริมการศึกษาการสร้างสรรค์ศิลปะ “มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์” จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 15 โดยมีการคัดเลือกนิสิต นักศึกษา จาก 34 สถาบันที่มีการเรียนการสอนในการสร้างสรรค์ศิลปะ จำนวน 125 คน เข้ารับทุนการศึกษา แบ่งออกเป็น ระดับปริญญาตรี จำนวน 101 คน ปริญญาโท จำนวน 20 คน และปริญญาเอก จำนวน 4 คน  มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาทางด้านสร้างสรรค์ศิลปะแก่นักศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่กำลังศึกษาในสาขาทัศนศิลป์ทั่วประเทศ ที่เป็นคนเก่ง คนดี ได้นำทุนการศึกษาที่ได้รับไปใช้ประโยชน์พัฒนาตนเองในด้านการเรียน จนสามารถสำเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ นำความรู้ไปช่วยเหลือสังคมและร่วมกันพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าต่อไป

นศ ราชภัฎรับรางวัล2

นศ ราชภัฎรับรางวัล3

นศ ราชภัฎรับรางวัล4

นศ ราชภัฎรับรางวัล5

นศ ราชภัฎรับรางวัล6

ลงทะเบียนคนจนรอบ 2-web5