14 August 2022


เกษตรเดินหน้าจัดเวทีเครือข่ายเกษตรกรุ่นใหม่มุ่งแลกเปลี่ยนประสบการณ์ปรับตัวเข้ายุคโควิด-19ระบาด

Post on: Aug 10, 2021
เปิดอ่าน: 292 ครั้ง

 

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 ราชบุรีเดินหน้าจัดเวทีเครือข่าย Young Smart Farmer มุ่งแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เรียนรู้ซึ่งกันและกันพร้อมถอดบทเรียนเพื่อการพัฒนาเครือข่ายแนวทางจัดส่งสินค้าเกษตรและการปรับตัวในยุคโรคโควิดระบาด

เมื่อเร็ว ๆ นี้ นางธัญธิตา บุญญมณีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรีเป็นประธานเปิดการจัดเวทีเครือข่าย Young Smart Farmer ระดับเขต ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ Young Smart Farmer มีการทบทวนการดำเนินการทั้งการผลิต การบริหารจัดการกลุ่ม และการเชื่อมโยงประสบการณ์การทำงานแบบกลุ่มองค์กร เพื่อการพัฒนาตนเองและกลุ่มอย่างมั่นคง ซึ่งหลักสูตรประกอบด้วย

1.การถอดบทเรียนเพื่อการเดินหน้าพัฒนาเครือข่ายYSF

2.แนวทางการจัดส่งสินค้าเกษตร ( ผัก และ ต้นไม้) ผ่านระบบโลจิสติกในประเทศ

3.แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการเชื่อมโยงเครือข่าย ระดับชุมชน หน่วยงานภาคี และด้านการตลาด

4.การวางแผนพัฒนาเครือข่ายระดับเขต รวมถึงการปรับตัวในสถานการณ์การระบาดของโควิด-19

ผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ ประกอบด้วย Young Smart Farmer เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานระดับจังหวัด และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องรวมทั้งสิ้น 80 คน ดำเนินการสัมมนาระหว่างวันที่ 6 – 8 สิงหาคม 2564