3 July 2022


สมเกียรติ! ม.ราชภัฏโคราชจัดพิธีสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯแต่งตั้ง “ศาสตราจารย์ ดร.สามารถ จับโจร”

Post on: Aug 23, 2021
เปิดอ่าน: 340 ครั้ง

 

ม.ราชภัฏโคราช จัดพิธีสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯแต่งตั้ง “ศาสตราจารย์ ดร.สามารถ จับโจร” ศาสตราจารย์คนแรกของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาอย่างสมเกียรติ “สุวัจน์”กล่าวยินดีพร้อมมอบช่อดอกไม้ เผยจะทุ่มเททำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ปฏิบัติหน้าที่ด้านการศึกษาอย่างเต็มกำลัง พร้อมปกป้องรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวันนี้  20 ส.ค.  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (มรภ.นครราชสีมา) จัดพิธีรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้งศาสตราจารย์ ณ ห้องประชุมสุวัจน์ ลิปตพัลลภ 2 โดยพิธีเริ่มจากการเชิญประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งศาสตราจารย์ ดร. สามารถ จับโจร โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สวียา ปรารถนาดี ชาติวิวัฒนาการ เลขานุการคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ

จากนั้น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อดิศร เนาวนนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เป็นผู้อ่านประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี และ ศาสตราจารย์ ดร.สามารถ จับโจร เปิดกรวยกระทงดอกไม้ด้านหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ถวายความเคารพและกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ มีใจความว่า “จะทุ่มเททำงานตามมาตรฐานจริยธรรมด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โดยยึดถือผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเป็นสำคัญจะเพียรพยายามมุ่งมั่นทำงานในหน้าที่ให้เกิดประโยชน์ต่อวงวิชาการ สืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพร้อมปฏิบัติหน้าที่ด้านการศึกษาอย่างเต็มกำลัง พร้อมจะปกป้องรักษาไว้ ซึ่งเกียรติภูมิแห่งสถาบันชาติ ศาสนา ตลอดจนจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ อันเป็นที่รักยิ่งของประชาชนชาวไทยสืบไป”

พร้อมกันนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้ร่วมแสดงความยินดี โดยอธิการบดีและจากนั้นในช่วงบ่ายได้มีการแสดงความยินดีผ่านระบบประชุมออนไลน์ จาก นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  และมอบหมาย ศาสตราจารย์ ดร.ประสาท สืบค้า อุปนายกสภามหาวิทยาลัยฯ เป็นผู้แทนมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี

ทั้งนี้ ศาสตราจารย์ ดร.สามารถ จับโจร เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านทัศนศิลป์ สังกัดหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ,อาจารย์พิเศษ ภาควิชาศิลปกรรม สถาบันราชภัฏบุรีรัมย์ พ.ศ. 2539-2540 , ผู้ทรงคุณวุฒิและอาจารย์พิเศษประจำคณะศิลปะประยุกต์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2548-2552 , ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ประธานกรรมาธิการศึกษา สภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2552 ,ที่ปรึกษาสมัชชาประชาชนแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2552-2555, ผู้ทรงคุณวุฒิทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรม จรรยาบรรณทางวิชาการ ก.พ.อ. พ.ศ. 2560-ปัจจุบัน

มีผลงานที่โดดเด่นประกอบด้วยงานสร้างสรรค์เรื่อง “สัมพันธภาพของรูปทรง” งานวิจัย เรื่อง “การออกแบบและสร้างสรรค์ประติมากรรม พุทธศิลป์นุสรณ์ 100 ปีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา งานวิจัย เรื่อง “การออกแบบและสร้างสรรค์ประติมากรรม หินทรายจากเปลือกหอยเชอรี่ เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่ชุมชนบ้านท่าหลวง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา” และตำรา เรื่อง “ประติมากรรมกับมนุษย์” เป็นแบบอย่างที่ดีในการก้าวสู่ตำแหน่งทางวิชาการระดับสูงให้กับคณาจารย์ต่อไป