2 June 2023


หนุนท่องเที่ยววิถีเกษตร! คัดวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตร ร่วมประกวดโครงการ “เที่ยวเกษตรวิถีใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม”

Post on: Aug 23, 2021
เปิดอ่าน: 865 ครั้ง

 

สสก.2 ราชบุรี คัดเลือกตัวแทนวิสาหกิจชุมชมท่องเที่ยวเชิงเกษตรภาคตะวันตก เข้าประกวดแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรเพื่อการประชาสัมพันธ์ ภายใต้หัวข้อ “เที่ยวเกษตรวิถีใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” ลุ้นต่อระดับกรม หวังเพิ่มศักยภาพเกษตรกรในการรองรับนักท่องเที่ยว

นางธัญธิตา  บุญญมณีกุล  ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี (สสก.2 ราชบุรี)  เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมการเกษตรได้ดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยววิถีเกษตร หรือ
แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร เพื่อเพิ่มศักยภาพแก่เกษตรกรให้มีความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยว และยกระดับการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานและมีความปลอดภัย โดยการมีส่วนร่วมของวิสาหกิจชุมชน
กลุ่มเกษตรกร และเครือข่าย การใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม การสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าเกษตรและการบริการท่องเที่ยว เป็นการสร้างงาน สร้างรายได้แก่เกษตรกร ก่อให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจระดับฐานราก และต่อยอดไปสู่ระดับธุรกิจการท่องเที่ยวต่อไป

ดังนั้น เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรให้มีความพร้อมรองรับนักท่องเที่ยว กรมส่งเสริมการเกษตรจึงได้จัดทำ โครงการประกวดแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรเพื่อการประชาสัมพันธ์ ภายใต้หัวข้อ “เที่ยวเกษตรวิถีใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” เพื่อเพิ่มช่องทางการสื่อสารประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรให้นักท่องเที่ยวเข้าถึงข้อมูลเป็นการเพิ่มโอกาสทางการตลาด และเตรียมความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยวจากการส่งเสริมให้มีการท่องเที่ยวภายในประเทศมากขึ้น

สำหรับสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ไปยังสำนักงานเกษตรจังหวัด ทั้ง 8 จังหวัดพื้นที่รับผิดชอบ ประกอบด้วย จังหวัดราชบุรี จังหวัดนครปฐม จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  เพื่อเชิญชวนให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนส่งคลิปวิดีโอเข้าร่วมโครงการดังกล่าว  ได้รับความสนใจตอบรับอย่างดี โดยมีกลุ่มวิสาหกิจชุมชนส่งคลิปวิดีโอเข้าร่วม จำนวน 13 กลุ่ม ได้แก่  1. วิสาหกิจชุมชนเกษตรกรรุ่นใหม่จังหวัดกาญจนบุรี  2. วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเกาะลัดอีแท่น จังหวัดนครปฐม  3. วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตข้าวกล้องเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 4.วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวอ่างเก็บน้ำคลองบึงบ้านย่านซื่อ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  5. วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตรบ้านทุ่งสะท้อน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์   6. วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพเกลือทะเลกังหันทอง จังหวัดเพชรบุรี 7. วิสาหกิจชุมชนคนคลองบางป่า จังหวัดราชบุรี 8. วิสาหกิจชุมชนเกษตรพอเพียงบ้านห้วยขวาง จังหวัดราชบุรี 9. วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวสวนเกษตรแม่ทองหยิบดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี10. วิสาหกิจชุมชนบ้านบางพลับ จังหวัดสมุทรสงคราม  11. วิสาหกิจชุมชนสหกรณ์ หมู่ ๓ โคกขาม จังหวัดสมุทรสาคร  12. วิสาหกิจชุมชนกลุ่มท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงเกษตรสร้างสรรค์สมหวังที่วังยาง จังหวัดสุพรรณบุรี และ 13. วิสาหกิจชุมชนเพิ่มทรัพย์เห็ดฟาร์มบ้านหนองผักนาก จังหวัดสุพรรณบุรี

ต่อมาเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2564 สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี ได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกคลิปวิดีโอ จำนวน 2 คลิป เพื่อส่งให้กรมส่งเสริมการเกษตรพิจารณาคัดเลือกต่อไปตามลำดับ โดยผลการคัดเลือก จำนวน 2 คลิปวีดีโอได้แก่  1. วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพเกลือทะเลกังหันทอง ที่ตั้งกลุ่มเลขที่ 90 หมู่ 7 ตำบลบางแก้ว อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี   2. วิสาหกิจชุมชนกลุ่มท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงเกษตรสร้างสรรค์สมหวังที่วังยาง ที่ตั้งกลุ่มเลขที่ 170 หมู่ 5 ตำบลวังยาง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งแต่ละแห่งมีความโดดเด่นในตัวเองที่แสดงถึงศักยภาพของเกษตรกรในการเตรียมความพร้อมรองรับการมาเยื่อนของนักท่องเที่ยว นายธัญธิตา กล่าว