3 July 2022


สุดยอด!มทส.ควบ 2 รางวัล“อาจารย์”และ“สถาบัน”ต้นแบบด้านการสอน สามปีซ้อน จาก ควอท

Post on: Mar 30, 2022
เปิดอ่าน: 202 ครั้ง

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) ได้รับการยกย่องให้เป็น “สถาบันอุดมศึกษาที่ส่งเสริมการพัฒนาอาจารย์ต้นแบบด้านการสอน” และอาจารย์ได้รับรางวัล “อาจารย์ต้นแบบด้านการสอน” จาก สมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ปีติดต่อกัน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์สราวุธ สุขสุผิว หัวหน้าสาขาวิชาอายุรศาสตร์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ เข้ารับรางวัลเกียรติคุณ “อาจารย์ต้นแบบด้านการสอน พ.ศ. 2565” และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทกานต์ กาญจนเวทางค์ หัวหน้าสถานพัฒนาคณาจารย์ ในนามมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ “สถาบันอุดมศึกษาที่ส่งเสริมการพัฒนาอาจารย์ต้นแบบด้านการสอน พ.ศ. 2565” จาก สมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท) ร่วมกับ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ในงานประชุมวิชาการ ควอท ครั้งที่ 17: ก้าวต่อไปของการพลิกโฉมอุดมศึกษาไทย (Foresight in Reinventing Thailand Higher Education: The Next Move) เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2565 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ (สุขุมวิท 11) กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ รางวัลดังกล่าวจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการยกย่อง สร้างขวัญและกำลังใจแด่อาจารย์ต้นแบบที่มีความคิดสร้างสรรค์และพัฒนาการสอนให้ทันสมัย เพื่อพัฒนานักศึกษาให้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริงและยั่งยืน รวมทั้งยกย่องให้เกียรติสถาบันอุดมศึกษาที่มีนโยบายมุ่งส่งเสริมอาจารย์ด้านการสอนที่ดี มีจรรยาบรรณวิชาชีพ มีความสามารถในการสร้างและรักษาคุณภาพการศึกษาในระดับอุดมศึกษา

สำหรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์สราวุธ สุขสุผิว หัวหน้าสาขาวิชาอายุรศาสตร์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มทส. ได้การรับรองวิทยฐานะตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพด้านการสอนของสหราชอาณาจักร (UKPSF) ในระดับ Senior Fellow (SFHEA) ซึ่งเป็นระดับของคณาจารย์ผู้มีประสบการณ์การสอน มีองค์ความรู้ ใช้เทคนิควิธีการสอนที่มีประสิทธิภาพ ให้คำปรึกษา/แนะนำแก่คณาจารย์ท่านอื่น ๆ ในการพัฒนาตนด้านการสอน นอกจากนี้ ยังเป็นพนักงานดีเด่นสายวิชาการ ด้านการสอน อาจารย์ผู้มีประสบการณ์การสอนในสถาบันอุดมศึกษาเกิน 10 ปี ประจำปี พ.ศ. 2564 ของ มทส. โดยได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 6 “อาจารย์ต้นแบบด้านการสอน พ.ศ. 2565” จาก ควอท ร่วมกับ สป.อว. ซึ่งพิจารณาคัดเลือกคณาจารย์ผู้มีประสบการณ์ด้านการสอนระดับอุดมศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ

ทั้งนี้ นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2563 – พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยได้รับรางวัล “สถาบันอุดมศึกษาที่ส่งเสริมการพัฒนาอาจารย์ต้นแบบด้านการสอน” และคณาจารย์ได้รับรางวัล “อาจารย์ต้นแบบด้านการสอน” มาอย่างต่อเนื่อง 3 ปีติดต่อกัน โดยผู้ได้รับรางวัลในปี พ.ศ. 2563 ได้แก่ ศาสตราจารย์ ดร.ปิยะดา อลิฌาณ์ ตันตสวัสดิ์ (SFHEA) อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร และในปี พ.ศ. 2564 ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทกานต์ กาญจนเวทางค์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการพยาบาลครอบครัวและผดุงครรภ์ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ นับเป็นรางวัลอันทรงเกียรติในระดับชาติ ที่แสดงถึงศักยภาพของบุคลากรสายวิชาการของมหาวิทยาลัย ที่ก่อให้เกิดสัมฤทธิ์ผลเชิงประจักษ์ต่อพัฒนาการด้านการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพของผู้เรียน