2 December 2022


มทส. มอบเมล็ดกัญชา”ฝอยทองภูผายล”ใช้เพื่องานวิจัยและพัฒนาขยายผลสู่เกษตรกร

Post on: Jul 1, 2022
เปิดอ่าน: 297 ครั้ง

 

มทส. จับมือกรมวิชาการเกษตร วิจัยและพัฒนาขยายผลเทคโนโลยีกัญชา-กัญชง สู่เกษตรกร พร้อมมอบเมล็ดกัญชาพันธุ์“ฝอยทองภูผายล” จำนวน 40 กิโลกรัม เพื่อใช้ประโยชน์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  พัฒนาเครือข่ายทางวิชาการของทั้งสองฝ่าย เพื่อร่วมวิจัยค้นคว้าและพัฒนาสายพันธุ์ ระบบการผลิตกัญชา-กัญชง และขยายผลเทคโนโลยีต่าง ๆ สู่เกษตรกรและผู้สนใจ พร้อมมอบเมล็ดกัญชาพันธุ์ “ฝอยทองภูผายล” จำนวน 40 กิโลกรัม หรือกว่า 4,000,000 เมล็ด แก่กรมวิชาการเกษตรเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2565  ที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) โดยรองศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ ทองระอา อธิการบดี มทส. ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์     โดยนายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร  เพื่อพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสองหน่วยงานในการศึกษาค้นคว้า วิจัยและพัฒนาสายพันธุ์กัญชาและกัญชง การขยายผลเทคโนโลยีต่าง ๆ  อย่างครบวงจรสู่เกษตรกรและผู้สนใจ โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.หนึ่ง เตียอำรุง คณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ศาสตราจารย์(เกียรติคุณ) ดร.นันทกร บุญเกิด นักวิจัยผู้เชี่ยวชาญประจำโครงการฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารของทั้งสองฝ่ายเข้าร่วมเป็นสักขีพยาน ในโอกาสนี้ ฟาร์มกัญชา-กัญชง มทส. ได้ทำพิธีมอบเมล็ดกัญชาพันธุ์ “ฝอยทองภูผายล” ถิ่นกำเนิดจากจังหวัดสกลนคร ที่ผ่านการศึกษาทดสอบคัดแยกสายพันธุ์กว่า 2 ปี กระทั่งได้สายพันธุ์ที่มีคุณลักษณะดี โตเร็ว ลำต้นแข็งแรง ออกดอกง่ายเหมาะสมกับสภาพอากาศของประเทศ พร้อมให้สารสำคัญออกฤทธิ์สูงระดับมาตรฐานที่ใช้ได้ทางการแพทย์และสาธาณสุข จำนวน 40 กิโลกรัม หรือกว่า 4,000,000 เมล็ด ให้แก่กรมวิชาการเกษตรเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

รองศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ ทองระอา อธิการบดี มทส. กล่าวว่า “จากผลสำเร็จของโครงการวิจัยการผลิตกัญชาเชิงคุณภาพเพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์และเชิงพาณิชย์” ปัจจุบันถือได้ว่า มทส. เป็นแหล่งรวมองค์ความรู้เทคโนโลยีและคลัสเตอร์วิจัยด้านกัญชา-กัญชง ขนาดใหญ่ครบวงจรที่สุด สามารถตอบโจทย์ความต้องการของประเทศ ทั้งด้านงานวิจัยค้นคว้า พัฒนาสายพันธุ์กัญชา-กัญชงระดับคุณภาพ และพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่เหมาะสมลดต้นทุนการผลิต ตั้งแต่ การคัดเลือก ปรับปรุงสายพันธุ์ที่เหมาะสมกับสภาพอากาศของไทย การปลูก การบำรุงรักษา การเก็บเกี่ยว และการแปรรูป ทำให้ผลผลิตจาก  มทส. ได้ผ่านการรับรองคุณภาพและมาตรฐานจากหน่วยงานระดับประเทศว่า มีคุณภาพดีเยี่ยมในระดับ Medical Grade ปลอดภัยต่อผู้บริโภคไม่มีโลหะหนักตกค้าง ให้สารออกฤทธิ์สำคัญสูงทั้ง THC และ CBD ค่าเฉลี่ย 8 – 12 เปอร์เซนต์ สามารถนำไปเป็นส่วนประกอบสำคัญในการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ยาแผนไทยและแผนปัจจุบัน มีองค์กรภาครัฐและภาคเอกชนนำไปใช้ประโยชน์อย่างหลากหลาย อาทิ รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร กรมการแพทย์แผนไทยฯ  กลุ่มวิสาหกิจ และผู้สนใจจากทั่วประเทศ เป็นต้น

การขยายความร่วมมือระหว่าง มทส. กับ กรมวิชาการเกษตร ในครั้งนี้ มุ่งขยายเครือข่ายการพัฒนาบุคลากร ถ่ายทอดองค์ความรู้และแลกเปลี่ยนทางวิชาการของทั้งสองฝ่าย รวมถึงการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า อาทิ ผู้เชี่ยวชาญ ข้อมูลทางวิชาการ เครื่องมือ อุปกรณ์ โครงสร้างพื้นฐาน และปัจจัยอื่นๆ ร่วมส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาค้นคว้า วิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง สร้างความมั่งคงทางด้านกัญชาและกัญชง เพื่อขยายผลการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่เกษตรกรและผู้สนใจทั่วประเทศต่อไป”