30 September 2023


ต้านคอรัปชั่นทุกรูปแบบ!AIS รวมพลังพนักงานและผู้บริหารแสดงจุดยืนองค์กรโทรคมนาคมไทย ดำเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาล วันต่อต้านคอร์รัปชัน 2565

Post on: Sep 7, 2022
เปิดอ่าน: 149 ครั้ง

 

AIS ผนึกพลังทีมผู้บริหารและพนักงาน ขานรับแนวคิดในการดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Environment, Social, Governance หรือ ESG) แสดงจุดยืนในฐานะเอกชนไทย ร่วมต่อต้านคอร์รัปชันในทุกรูปแบบผ่านกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันแห่งชาติ ประจำปี 2565 ภายใต้แนวคิด “ผู้นำ…กับการปราบโกง!!” ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ ร่วมกับองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) หรือ ACT เพื่อกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนของสังคมเกิดความตื่นตัวและไม่ยอมรับการโกงทุกรูปแบบ ซึ่ง AIS ได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่อง พร้อมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านคอร์รัปชันทุกรูปแบบ เดินหน้าดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล

วันนี้ (6 ก.ย.) ชาว AIS ทั้งผู้บริหารและพนักงาน เข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันแห่งชาติ ประจำปี 2565 ผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของการประกาศพลังต่อต้านคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ซึ่งในปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “ผู้นำ…กับการปราบโกง!!” โดยที่ผ่านมา AIS ให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาลมาเป็นแกนหลักในการพัฒนาธุรกิจเพื่อสร้างคุณค่าให้กับสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะในมิติของการพัฒนาบุคคลให้ก้าวสู่การเป็นผู้นำยุคดิจิทัลที่พร้อมต่อการทำงานยุคใหม่ ผ่านกิจกรรมและเครื่องมือเทคโนโลยีที่ทันสมัย ซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญในการต่อต้านคอร์รัปชันรูปแบบใหม่ในอนาคตได้อย่างเท่าทัน และนี่ถือเป็นค่านิยมองค์กรที่สำคัญของชาว AIS ที่พร้อมปฏิบัติหน้าที่อย่างมีคุณธรรม โปร่งใสและน่าเชื่อถือให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน