3 December 2021


ยกนิ้วให้เลย! ราชภัฎโคราชคว้ารางวัล “ชนะเลิศ” ประกวดปลุกจิตสำนึกต้านทุจริตผ่านจินตลีลา

Post on: Mar 13, 2018
เปิดอ่าน: 505 ครั้ง

 

คณาจารย์และนักศึกษา ราชภัฏโคราช สร้างชื่อระดับประเทศคว้ารางวัลชนะเลิศ การประกวดปลุกจิตสำนึกการต้านทุจริต

ชนะเลิศจินตลีลาต้านทุจริต4

สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย ร่วมกับ สาขาวิชาดนตรี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยมี  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เรขา อินทรกำแหง พร้อมด้วย อาจารย์ชุมพล ชะนะมา อาจารย์ประจำสาขาวิชานาฏศิลป์ อาจารย์รัฐศาสตร์ เวียงสมุทร อาจารย์ประจำสาขาวิชาดนตรี และนักศึกษาทั้งสองสาขาวิชา ได้เข้าร่วมการประกวดประพันธ์บทเพลง ประกอบกับการสร้างสรรค์ลีลาท่ารำท่าเต้น การประกวดปลุกจิตสำนึกร่วมต้านการทุจริต ด้วยมิติทางศิลปวัฒนธรรม ระดับประเทศ ณ โรงละครวังหน้า สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กรุงเทพฯ ซึ่งผลปรากฏว่า ทีมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศระดับประเทศ ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ และเงินรางวัลจำนวน 80,000 บาท โดยได้รับเกียรติจาก นางสิภา โสภาสัมฤทธิ์ อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เป็นประธานมอบรางวัล

ชนะเลิศจินตลีลาต้านทุจริต1การประกวดปลุกจิตสำนึกร่วมต้านการทุจริต จัดโดย สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม ภายใต้โครงการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยให้สถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชนทั่วไป จากทุกภูมิภาคทั่วประเทศส่งผลงานการประพันธ์บทเพลง โดยให้เรียบเรียงทำนองเพลงขึ้นใหม่ พร้อมทั้งสร้างสรรค์ลีลาท่ารำหรือท่าเต้น การแต่งกายที่สอดคล้องกับท่วงทำนองเพลง สะท้อนบริบทและอัตลักษณ์ในท้องถิ่นของแต่ละภูมิภาค ความยาวไม่เกิน 7 นาที มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นิสิต นักศึกษา และประชาชน ได้ตระหนักถึงความซื่อสัตย์สุจริต ความรับผิดชอบต่อสังคม อีกทั้งร่วมกันต้านทุจริต โดยใช้ศิลปวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์ของแต่ละภูมิภาคในประเทศไทยให้เป็นสื่อกลางในการถ่ายทอดผลงานเป็นที่ประจักษ์สู่สาธารณชน

ชนะเลิศจินตลีลาต้านทุจริต2

ชนะเลิศจินตลีลาต้านทุจริต3