5 December 2023


มทส. จับมือ อบจ.โคราชเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐาน-อุดมศึกษา

Post on: Feb 9, 2023
เปิดอ่าน: 481 ครั้ง

 

มทส. จับมือ อบจ. นครราชสีมา เชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐาน – อุดมศึกษา

วันนี้ (9 กุมภาพันธ์ 2566) รองศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ ทองระอา อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) และ ดร.ยลดา หวังศุภกิจโกศล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (อบจ.นม.) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อขยายศักยภาพและมุ่งผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ชัย จิตตะมัย รองอธิการบดีฝ่ายการเงิน ทรัพย์สิน และวิสาหกิจ มทส. และ นายนรเสฎฐ์  ศิริโรจนกุล รองนายก อบจ.นม. ร่วมลงนามเป็นพยาน พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร มทส. คณะผู้บริหาร อบจ.นม. และ กลุ่มโรงเรียนสังกัด อบจ.นม. ร่วมเป็นเกียรติในพิธี ณ ห้องประชุมสารนิเทศ อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา

สำหรับความร่วมมือในครั้งนี้ เพื่อบูรณาการพันธกิจระหว่าง มทส. และ อบจ.นม. ในการเพิ่มศักยภาพกระบวนการเรียนรู้ การพัฒนาหลักสูตร การสร้างสมรรถนะการเรียนรู้ ให้แก่ผู้เรียนและผู้รับบริการ และเชื่อมโยงการจัดการศึกษาระหว่างการศึกษาขั้นพื้นฐานกับการศึกษาในระดับอุดมศึกษา โดยส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เข้าศึกษาต่อในมทส. การเพิ่มศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่ให้แก่โรงเรียนสังกัด อบจ.นม. รวมถึงบูรณาการพัฒนาหลักสูตรเน้นสมรรถนะขั้นสูงทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี เพื่อเป็นหลักสูตรเตรียมความพร้อมสู่มหาวิทยาลัยและหลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ใหม่ สนองตอบนโยบายการเป็นองค์กรเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน  ตลอดจนบูรณาการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เป็นฐานเชื่อมโยงการพัฒนาพื้นที่ พัฒนากำลังคน เศรษฐกิจฐานราก นำไปสู่การบรรลุพันธกิจ การสร้างคน การสร้างเศรษฐกิจ สร้างเมืองโคราช มุ่งสู่เป้าหมายโคราชเมืองแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมีระยะเวลาความร่วมมือ 4 ปี