3 December 2021


โคราชเดินเครื่อง “MICE CITY” เต็มสูบจัดใหญ่ลงนามความร่วมมือ 47 องค์กรหลักขับเคลื่อนเมืองไมซ์

Post on: Feb 11, 2021
เปิดอ่าน: 356 ครั้ง

 

โคราชเดินเครื่อง “MICE CITY” เต็มสูบ  จัดใหญ่ลงนามความร่วมมือ 47 องค์กรหลักขับเคลื่อนเมืองไมซ์ภายใต้คอนเซ็ป “Korat MICE City Moving Forward Collaboration” พร้อมประเดิมงานยักษ์ Thailand Biennale, Korat 2020 ที่จะมีขึ้นปลายปีนี้ เชื่อประโยชน์ที่ได้จากการเป็นเมือง MICE จะสามารถสร้างรายได้ให้กับประชาชน ในโคราชบ้านเรารวมถึงผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมไมซ์ทั้งหมด

วันนี้ (10 ก.พ.) เวลา 10.30 น.ที่เทอร์มินอล ฮอลล์ ชั้น 4  ศูนย์การค้าเทอมินอล 21 โคราช นายจรัสชัย โชคเรืองสกุล  รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมนายจิรุตถ์  อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการองค์การมหาชน หรือทีเส็บ ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร. ณัฎฐีนีท องดีผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการนครราชสีมา  ร่วมกันจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการขับเคลื่อนเมืองไมซ์ซิตี้และยกระดับศักยภาพของเมืองและอุตสาหกรรมไมซ์ (MICE) ได้แก่การจัดประชุมองค์การ (Meeting) การจัดการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล (Incentive) การจัดประชุมขนาดใหญ่ (Convention) และการจัดแสดงสินค้าและนิทรรศการ (Exhibition) รวมถึงการจัดงาน (Event) โดยประสานภาคีเครือข่ายองค์กรภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาโคราชเมืองไมซ์ซิตี้รวม 47 องค์กร ภายใต้โครงการ Korat MICE City Moving Forward Collaboration นำโดย จังหวัดนครราชสีมา สำนักงานส่งเริมการจัดประชุมและนิทรรศการ องค์การมหาชน หน่วยงานภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษารวมทั้งหน่วยงานการกุศล สมาคมสมาพันธ์สื่อมวลชนพันธมิตรนครราชสีมา  เป็นต้น

นายจรัสชัย โชคเรืองสกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เปิดเผยว่า เมืองไมซ์ คือ เมืองที่มีศักยภาพในการรองรับการจัดงานประชุม การจัดเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล งานนิทรรศการ งานแสดงสินค้า และงานอีเว้นต์โดยเมืองมีศักยภาพที่สำคัญ อาทิ ด้านความสะดวกในการเข้าสู่เมือง ความพร้อมของสถานที่จัดการประชุม งานนิทรรศการ และแสดงสินค้า รวมถึงความร่วมมือของภาคีเครือข่ายในจังหวัดนครราชสีมา

นายจิรุตถ์อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการองค์การมหาชน หรือ ทีเส็บ กล่าวว่า ทีเส็บเป็นหน่วยงานรัฐที่จัดตั้งตามพระราชกฤษฎีกา ปีพ.ศ. 2545 เป็นหน่วยหลักที่ทำหน้าที่ขับเคลื่อน ธุรกิจไมซ์ของประเทศไทย มีวิสัยทัศน์สำคัญขององค์กร คือ ยกระดับประเทศไทยสู่จุดหมายปลายทางของไมซ์ เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งในการพัฒนาอุตสาหกรรม การค้า และการลงทุน เพื่อการเติบโตทางเศรษฐกิจ ความมั่นคงทางสังคม และความยั่งยืน” มีทิศทางการดำเนินงานที่สำคัญ คือการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไมซ์ของประเทศไทย การสร้างและกระจายรายได้สู่ภูมิภาคการสร้างภาพลักษณ์ไมซ์ไทยและทีเส็บในฐานะองค์กรหลักที่ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไมซ์ การพัฒนานวัตกรรมและความสามารถในการแข่งขัน โดยที่ผ่านมาทีเส็บทำหน้าที่ในการพัฒนาและส่งเสริมการตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศขับเคลื่อนการพัฒนาทั้งจังหวัดเมืองไมซ์หลักและเมืองไมซ์รองของประเทศไทยตลอดจนการเชื่อมโยงบูรณาการการขับเคลื่อนร่วมกับอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพสูงของประเทศไทยในการอาทิด้านการเกษตร การท่องเที่ยว สุขภาพ สังคมผู้สูงอายุกีฬา และอาหาร

 

ด้าน ผศ. ดร. ณัฎฐีนี ทองดีผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการนครราชสีมา  กล่าวว่า จังหวัดนครราชสีมาได้รับการประกาศเป็นเมืองไมซ์หรือ Korat MICE City เมื่อเดือนตุลาคม 2563 ถือเป็นจังหวัดแรกในพื้นที่อีสานใต้“ ทั้งนี้ด้วยความโดดเด่นทางภูมิศาสตร์อันหลากหลาย มีธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์วัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะและสภาพแวดล้อมที่สวยงามของเมืองโคราช เราพร้อมที่จะต้อนรับนักเดินทางไมซ์เข้าสู่จังหวัดนครราชสีมาโดยประโยชน์ที่ได้จากการเป็นเมือง MICE จะสามารถสร้างรายได้ให้กับประชาชน ในโคราชบ้านเรารวมถึงผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมไมซ์ทั้งหมด

สำหรับการลงนามข้อตกลงครั้งนี้ เพื่อให้ทุกหน่วยงานรวมพลังขับเคลื่อนโคราชไปด้วยกัน งานที่จะเกิดขึ้นเร็วๆ นี้ คือ งานมหกรรมศิลปะนานาชาติ ครั้งที่ 2 (Thailand Biennale, Korat 2020) และงานพืชสวนโลก  จากนี้ไปเราจะใช้ ศูนย์กลางการจัดประชุมและนิทรรศการนครราชสีมาที่เปิดอย่างเป็นทางการในครั้งนี้ ตั้งอยู่ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา  เป็นศูนย์กลางที่จะเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ MICE City เป็นศูนย์กลางที่จะช่วยผลักดันและเชื่อมต่อหน่วยงานต่างๆ กับ TCEB เพื่อยกระดับกิจกรรมในโคราช ให้มีคุณภาพและมีมาตรฐานมากขึ้นกว่าเดิม โดยจะต้องมองหาและจัดกิจกรรมที่บ่งบอกถึงอัตลักษณ์เมืองโคราช สร้างเทศกาลที่บอกว่าที่นี่คือโคราช ซึ่งปัจจุบันก็มีอยู่แล้ว แต่ต้องหาสิ่งใหม่ๆ เพื่อดึงดูดคนให้เข้ามาภายในโคราชมากขึ้น อีกทั้งเราจะจัดกิจกรรมโรดโชว์ไปตามกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ ให้รู้จักถึงความเป็น Korat Mice City เพราะภาคีลูกค้าส่วนหนึ่งจะมาจากกลุ่มจังหวัดรอบๆ นี้ด้วย จึงต้องการจะประชาสัมพันธ์ให้คนในภาคอีสานได้รู้จัก Korat Mice City โดยโคราชนับว่าเป็นแห่งแรกในอีสานใต้ ที่ได้รับการรับรองให้เป็น MICE City” ผศ.ดร.ณัฏฐินี ทองดี กล่าว