17 August 2018

“ซีพีเอฟ” หนุนชาวบ้านโคราชรวมกลุ่มสร้างอาชีพมีรายได้เสริม พัฒนาสู่ชุมชนยั่งยืนPost on: Mar 17, 2018
เปิดอ่าน: 184 ครั้ง

 

ชุมชนบ้านหนองพยอม อ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา  ผนึกความเข้มแข็งรวมกลุ่มสร้างอาชีพและรายได้เสริม ภายใต้โครงการ“ส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสินค้าชุมชน บ้านหนองพยอม จ.นครราชสีมา” โดยได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ  ที่มุ่งมั่นสร้างชุมชนยั่งยืนและพึ่งพาตนเองได้ 

ซีพีเอฟ4
นายสิริพงศ์ อรุณรัตนา รองกรรมการผู้จัดการบริหาร ธุรกิจครบวงจรส่งออกโคราชและครบวงจรไก่อีสาน ซีพีเอฟ กล่าวว่า  บริษัทฯ ตระหนักถึงบทบาทของภาคธุรกิจในการมีส่วนร่วมส่งเสริมคุณภาพชีวิตชุมชน  จึงได้ดำเนินโครงการ “ส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสินค้าชุมชน บ้านหนองพยอม จ.นครราชสีมา” มาอย่างต่อเนื่อง  สนับสนุนการรวมกลุ่มกันของชาวชุมชนบ้านหนองพยอม  ซึ่งเป็นชุมชนที่มีความเข้มแข็ง และพร้อมพัฒนาชุมชนให้เติบโตอย่างยั่งยืน  เพื่อให้ชาวชุมชนมีอาชีพเสริมและมีรายได้เพิ่มขึ้น  นอกเหนือจากอาชีพทำการเกษตรที่เป็นอาชีพหลัก

ซีพีเอฟ1

ซีพีเอฟ2
โรงงานแปรรูปเนื้อไก่  จ. นครราชสีมา ของซีพีเอฟ  เข้าไปดำเนินโครงการดังกล่าวตั้งแต่ปี 2554  ซึ่งชุมชนมีการตั้งกลุ่มเพื่อทำอาชีพเสริม โดยมีพนักงานของซีพีเอฟเข้าไปให้ความรู้ อาทิ  การทำอาหาร  ให้ความรู้ด้านสุขอนามัยที่ถูกต้องในกระบวนการผลิตสินค้ากลุ่มอาหาร  การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน  ออกแบบฉลากผลิตภัณฑ์ในกลุ่มที่เป็นน้ำยาทำความสะอาดต่างๆ รวมทั้งเป็นแหล่งกระจายสินค้าของชุมชน  ทำให้ชุมชนมีความมั่นใจในการผลิตสินค้าว่ามีช่องทางจำหน่าย  นอกจากนี้  ได้เข้าไปปรับปรุงระบบประปาชุมชนที่ทรุดโทรมและเสื่อมสภาพ  เพื่อให้มีน้ำประปาที่ใสสะอาดใช้ในการอุปโภคบริโภค

ล่าสุด เมื่อปี 2560 ซึ่งเป็นช่วงต่อยอดของโครงการฯ  ซีพีเอฟใช้ขีดความสามารถขององค์กรในการเป็นธุรกิจอาหาร จัดทำโครงการพัฒนาขนมไทยพื้นบ้าน เพื่อสร้างโอกาสให้เกิดเป็นอาชีพถาวรของชาวชุมชน  โดยเข้าไปพัฒนา  ให้คำแนะนำ  ให้การสนับสนุนยกระดับการทำขนมไทยจนสามารถขายให้แก่นอกชุมชน  ขายให้โรงงาน ใช้รับรองแขกหรือลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ  ทำให้คนในชุมชนกลุ่มทำขนมไทยมีรายได้เพิ่มขึ้นเฉลี่ย 20,000 บาทต่อเดือน  หรือไม่ต่ำกว่า240,000 บาท ต่อปี

ซีพีเอฟ3
นางปราณีต พันธ์สระน้อย   ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 4 บ้านหนองพยอม ต.ลุงเขว้า อ.หนองบุญมาก  จ.นครราชสีมา  กล่าวว่า  ชาวบ้านหนองพยอมได้รับโอกาสที่ดี  จากการที่ซีพีเอฟเข้ามาส่งเสริมการรวมกลุ่มกันเพื่อทำอาชีพเสริม อาทิ  กลุ่มทำขนมไทย  กลุ่มจักสาน  ทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้น ครัวเรือนมีความเป็นอยู่และมีความสุขมากขึ้น  เกิดการถ่ายทอดความรู้ระหว่างกัน  กลุ่มผู้สูงอายุและกลุ่มแม่บ้านที่ว่างงานมีงานทำ  มีรายได้ช่วยเหลือพึ่งพาตัวเองได้ จากแต่ก่อนที่ชาวชุมชนอาศัยรายได้จากการทำการเกษตรซึ่งเป็นอาชีพหลักเพียงอย่างเดียว  นอกจากนี้ ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านหนองพยอม  ยังเป็นต้นแบบให้ชุมชนอื่น และหน่วยงาน เข้ามาศึกษาดูงานอีกด้วย
“แต่ก่อนคนในชุมชนมีรายได้ที่มาจากผลผลิตทางการเกษตรเพียงอย่างเดียว   หลังจากที่ซีพีเอฟเข้ามาส่งเสริมให้มีอาชีพเสริม ทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้น  นอกจากนี้ เข้ามาช่วยดูแลเรื่องของระบบน้ำประปา  มีระบบกรองน้ำ  ทำให้คนในชุมชนได้ใช้น้ำที่ใสสะอาด  ดูแลซ่อมแซมระบบไฟฟ้าของชุมชน  ถือว่าชุมชนบ้านหนองพยอมได้รับโอกาสที่ดี ” ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 4 บ้านหนองพยอมกล่าว

ซีพีเอฟ5
ทั้งนี้ ซีพีเอฟดำเนินทิศทางกลยุทธ์ความรับผิดชอบต่อสังคมสู่ความยั่งยืน ภายใต้ 3เสาหลัก “ อาหารมั่นคง สังคมพึ่งตน ดินน้ำป่าคงอยู่”  ซึ่งโครงการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสินค้าชุมชน บ้านหนองพยอม จ.นครราชสีมา เป็นโครงการในเสาหลักด้าน “สังคมพึ่งตน”  ที่เน้นส่งเสริมคุณภาพชีวิตของชุมชน ทั้งการพัฒนารายได้เพิ่มขึ้น การจัดหาสวัสดิการให้แก่คนในชุมชน และพัฒนาชุมชนให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

ซีพีเอฟ6