20 June 2018

บ.อินทัช หนุนนโยบายรัฐ มุ่งสร้างคุณภาพชีวิตนักเรียนห่างไกลนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เหมาะสมPost on: Feb 27, 2018
เปิดอ่าน: 93 ครั้ง

 

กลุ่มบริษัทอินทัชสนับสนุนนโยบายรัฐ มุ่งเสริมสร้างคุณภาพชีวิตนักเรียนในโรงเรียนห่างไกล  พร้อมนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม

เอไอเอส2พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีส่งมอบโครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของนักเรียนในโรงเรียนที่ด้อยโอกาส ณ โรงเรียนบ้านวังกกเดื่อ อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย เพื่อให้นักเรียน ครูในโรงเรียนมีอุปกรณ์การเรียนและสื่อการเรียนการสอนที่ดี สามารถนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ได้เหมาะสมกับวัย รวมถึงสนับสนุนการพัฒนาสภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้สะอาด น่าอยู่ น่าเรียนมากขึ้น เพื่อให้นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนมีสุขอนามัยที่ดี เรียนรู้อย่างมีความสุข ซึ่งเพื่อให้นักเรียน ครูในโรงเรียนมีอุปกรณ์การเรียนและสื่อการเรียนการสอนที่ดี สามารถนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ได้เหมาะสมกับวัย รวมถึงสนับสนุนการพัฒนาสภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้สะอาด น่าอยู่ น่าเรียนมากขึ้น เพื่อให้นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนมีสุขอนามัยที่ดี เรียนรู้อย่างมีความสุข ซุ่งเป็นปีที่ 2 ที่กลุ่มบริษัทในกลุ่มอินทัช ประกอบด้วย บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือเอไอเอส บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) และบริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน) ให้การสนับสนุนโครงการ

เอไอเอส1

เอไอเอส7โดยนายอุดมศักดิ์ โสมคำ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการส่วนงานปฏิบัติการภูมิภาค-ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในนาม บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือเอไอเอส พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเอไอเอส ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และคณะผู้บริหารบริษัทในกลุ่มอินทัช ร่วมงานและทำพิธีส่งมอบ สำหรับการสนับสนุนโครงการประกอบได้ด้วย บริษัทอินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ปรับปรุงอาคารเรียน อุปกรณ์การเรียนการสอน ระบบกรองน้ำดื่ม และร้านคาร์แคร์ฝึกอาชีพเพื่อสร้างรายได้เสริมให้กับนักเรียน สร้างถนนคอนกรีตในโรงเรียน สนับสนุนสื่อการเรียนการสอนตามแนวคิดมอนเตสซอรี่ และปรับปรุงสนามเด็กเล่น เอไอเอส มอบชุดอุปกรณ์สานรัก สานความรู้พร้อมโทรทัศน์ 3 ชุด คอมพิวเตอร์ 30เครื่อง และถังสำรองน้ำพร้อมฐาน 6 ถัง ไทยคม มอบชุดรับสัญญาณดาวเทียมพร้อมเครื่องรับโทรทัศน์ หนังสือและชั้นวาง และปรับปรุงสหกรณ์โรงเรียนบ้านวังกกเดื่อ ส่วนซีเอส ล็อกซอินโฟจัดมุมสื่อนวัตกรรม(ซีดีชุดความรู้)สร้างสรรค์การเรียนรู้ในห้องสมุด เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างสนุกและเพลิดเพลินมากขึ้น ใน 3 โรงเรียนในจังหวัดเลย ได้แก่ โรงเรียนบ้านวังกกเดื่อ อ.วังสะพุง, โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย อ.เอราวัณ และ โรงเรียนบ้านสวนปอ อ.ภูหลวง

เอไอเอส3

เอไอเอส4

เอไอเอ5

เอไอเอส6