17 August 2018

สร้างเกษตรกรใหม่ยุค4.0! เติมความรู้ยังสมาร์ทฟาร์เมอร์อีสาน สร้างเกษตรกรมืออาชีพเป็นผู้นำท้องถิ่นด้านเกษตรPost on: Jul 23, 2018
เปิดอ่าน: 209 ครั้ง

 

เกษตรกรยุค 4.0! เพิ่มศักยภาพ YOUNG  SMART  FARMER อีสาน  มุ่งสร้างเกษตรกรมืออาชีพเป็นผู้นำด้านเกษตรในท้องถิ่น

young smart farmer isan3นายวิบูลย์  ไชยวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 7 จังหวัดนครราชสีมา  เปิดเผยว่า ในปีนี้สำนักงานส่งเสริมฯ  มุ่งเน้นการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรรุ่นใหม่เป็นรายบุคคล ตามนโยบายการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) เน้นกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการสร้างเครือข่าย โดยให้เกษตรกรเป็น “ศูนย์กลางการเรียนรู้และออกแบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง” และมีเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรเป็น “ผู้จัดการเรียนรู้” มีเป้าหมายหลักในการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้มีความสามารถ ด้านการเกษตร ทดแทนเกษตรกรผู้สูงอายุ และสร้างแรงจูงใจให้คนรุ่นใหม่หันมาประกอบอาชีพเกษตร เป็นเกษตรกรแบบมืออาชีพ เป็นผู้นำทางการเกษตรในท้องถิ่น และสร้างเครือข่ายความร่วมมือในทุกระดับ ช่วยขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตรและองค์กรเกษตรกรให้มีความเข้มแข็ง และดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ จนทำให้ชุมชนเติบโตทางเศรษฐกิจจากฐานการเกษตรได้

young smart farmer isan2 young smart farmer isan4ล่าสุดได้จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างเครือข่าย Young Smart Farmer ระดับเขตขึ้นที่ จ.สุรินทร์ โดยมีเกษตรกรรุ่นใหม่เข้าร่วมกว่า 60 คนจาก 8 จังหวัดอีสานล่าง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรรุ่นใหม่ให้สามารถนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การบริหารจัดการ และการตลาดสินค้าเกษตรได้อย่างมืออาชีพ รวมทั้งเป็นการสร้างและเชื่อมโยงเครือข่ายเกษตรกรรุ่นใหม่และหน่วยงานภาคีเครือข่ายในทุกระดับ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาสู่การเป็นผู้ประกอบการ มืออาชีพ  การจัดโครงการดังกล่าวจะส่งผลให้เกิดการขับเคลื่อนงานเกษตรกรรุ่นใหม่ในระดับเขต เกิดการพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรรุ่นใหม่สู่การเป็นผู้ประกอบการมืออาชีพ

young smart farmer isan5young smart farmer isan1