3 July 2022


สุดยอด!“ถังขยะอิเล็กทรอนิกส์”ผลงานนักศึกษา มทส.ชนะเลิศการแข่งขันผลกระทบเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนปี 2021

Post on: Nov 10, 2021
เปิดอ่าน: 201 ครั้ง

 

“ถังขยะอิเล็กทรอนิกส์” โครงงานนักศึกษา มทส. ชนะเลิศการแข่งขัน ผลกระทบเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนปี  2021

โครงงาน “ถังขยะอิเล็กทรอนิกส์: การทิ้งขยะที่สนุก ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่” ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการแข่งขันผลกระทบเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนปี  2021 ในงาน International Youth Development Virtual Conference (IYDVC 2021) จัดโดย Universiti Tunku Abdul Rahman ประเทศมาเลเซีย (https://iydc.kpr.utar.edu.my/2021) ซึ่งประกาศผลการแข่งขันเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา โดยมีโครงงานของนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ จากประเทศมาเลเซีย ไต้หวัน อินโดนีเซีย และไทย เข้าร่วมการแข่งขัน สำหรับทีมนักศึกษา มทส. จากสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ประกอบด้วย นางสาวพิมพาวรรณ หมั้นทรัพย์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรนานาชาติ) นางสาวปวีณ์นุช นาคดี สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี นางสาวทิฆัมพร อ้มเถื่อน สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม นางสาวธนิษฐา ทรวงดอน สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม และ นางสาวสุชิรญาณ์ กลายชัยภูมิ สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม ซึ่งได้รับประสบการณ์ แรงบันดาลใจ และมุมมองต่าง ๆ จากการเข้าร่วมงานในครั้งนี้

โครงงาน “ถังขยะอิเล็กทรอนิกส์: การทิ้งขยะที่สนุก ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่” ได้พัฒนาและติดตั้งระบบถังขยะอิเล็กทรอนิกส์ 2 ชนิด ได้แก่ ถังขยะแบบสั่งการด้วยเสียง และถังขยะคัดแยกขยะ ซึ่งออกแบบให้การทิ้งขยะเป็นเรื่องสนุกและสร้างประสบการณ์ใหม่ให้แก่นักท่องเที่ยว อีกทั้งยังป้องกันไม่ให้สัตว์ป่าคุ้ยเขี่ยและกินขยะด้วย (รับชมการใช้งานถังขยะได้ทาง https://youtu.be/PM4VJKtYBQs)

ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในกลุ่มนักท่องเที่ยวและชุมชน ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยสอดคล้องกับทิศทางขององค์การสหประชาชาติ ภายใต้เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน เป้าหมายที่ 11 เมืองและชุมชนยั่งยืน เป้าหมายที่  12 การผลิตและบริโภคที่รับผิดชอบ และเป้าหมายที่ 15 ระบบนิเวศบนบก