3 July 2022


มทส.เตรียมเปิดอาณาจักรวิทยาศาสตร์ (SCINACON)บนห้าง T.21โคราช

Post on: Mar 26, 2022
เปิดอ่าน: 127 ครั้ง

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) จัดแสดงผลงานเผยแพร่และให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมและผลผลิตจากโครงการ ANSEE Khao Yai ร่วมกระตุ้นให้เกิดสำนึกการอนุรักษ์ธรรมชาติ สัตว์ป่าและสิ่งแวดล้อม การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และเชิงสุขภาพแบบยั่งยืนในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่พร้อมกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ทุกช่วงวัยในครอบครัว31 มี.ค.-3 เม.ย.65 นี้ ที่ Terminal 21 โคราช

วันนี้ (25 มี.ค.65) ณ ห้องสารนิเทศ อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) รองศาสตราจารย์ดร.จิรวัฒน์ ยงสวัสดิกุล รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี มทส. พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ ดร.สันติ  แม้นศิริ คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มทส. และคณะ แถลงข่าวจัดงาน “SCINACON (SCIence for NAture andCONservation)” เปิดแสดงนิทรรศการเทคโนโลยีและนวัตกรรม สำหรับการอนุรักษ์ธรรมชาติสัตว์ป่าและสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม – 3 เมษายน 2565 เวลา 10.00 – 18.00 น. ที่ห้างสรรพสินค้า Terminal 21 โคราช

ศาสตราจารย์ ดร.สันติ แม้นศิริ คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มทส.“จากการที่คณาจารย์มหาวิทยาลัยได้ประสานความร่วมมือแบบบูรณาการนำองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีมาสร้างเป็นนวัตกรรมเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ สัตว์ป่าและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่รวมถึงการดำเนินกิจกรรมเชิงพื้นที่ เพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และการให้ความรู้ด้านต่าง ๆ ภายใต้โครงการ ANSEE Khao Yai  (Advanced Nanomaterials forEnhancing Sustainable Energy and Environment in Dong Phayayen – Khao YaiWorld Heritage)  โดยการสนับสนุนงบประมาณจากศูนย์เครือข่ายวัสดุนาโนและการวิเคราะห์ขั้นสูง  (SUT-RNN)ในรูปแบบของ 11 โครงการย่อย ได้แก่ 1.) ระบบ Solar Cell & Energy Storage สำหรับอุทยานฯ 2.) Solar Powerสำหรับฟาร์ม 3.) ต้นแบบ Electric Vehicle (EV) ที่เหมาะสมสำหรับเจ้าหน้าที่อุทยานฯ 4.) การออกแบบเส้นทาง EV สำหรับนักท่องเที่ยว 5.) ระบบโรงเรือนพักขยะ Electronics 6.) ระบบการเก็บข้อมูลและการคำนวณ Carbon Footprint 7.) App ELETOR เพื่อเฝ้าระวังและจัดการสัตว์ป่าออกนอกพื้นที่ และApp ROADY เพื่อการขับขี่ที่เหมาะสมภายในอุทยานฯ 8.) ระบบติดตามและระบุตำแหน่งทรัพยากรธรรมชาติ 9.) สื่อ Digital เพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 10.) สาธิตการดูดาวและการใช้แผนที่ดูดาว และ 11.) การบริหารจัดการด้านผลกระทบเชิงสังคมของโครงการ เป็นการบูรณาการโดยการทำงานร่วมกับของคณาจารย์จากหลากหลายสำนักวิชาที่นำเอา วทน. ลงไปแก้ปัญหาเชิงพื้นที่ ที่มุ่งให้เกิดการกระตุ้นให้เกิดสำนึกการอนุรักษ์ธรรมชาติ สัตว์ป่า และสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และเชิงสุขภาพ เพื่อการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

อีกด้านหนึ่ง สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ได้ดำเนินโครงการแหล่งเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ของนักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไป ทั้งแบบ online และแบบ onsite ณ แหล่งเรียนรู้ฯ ชั้น LG ห้างสรรพสินค้า Terminal 21 โคราช มา อย่างต่อเนื่องสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มทส. ร่วมกับ ศูนย์เครือข่ายวัสดุนาโนและการวิเคราะห์ขั้นสูง โครงการ ANSEE Khao Yai และนายณรงค์ สุวรรณรงค์ พร้อมด้วยเครือข่ายต่าง ๆ จึงร่วมกันจัดกิจกรรมอาณาจักรวิทยาศาสตร์ หรือ SCINACON เพื่อเผยแพร่และให้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับเยาวชน นักเรียน นิสิตนักศึกษาและประชาชนทั่วไป กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย นิทรรศการ​ภาพถ่ายสัตว์​ป่า​เขาใหญ่-ดงพญาเย็น และ Wildlife Photography Workshop โดยนายณรงค์​ สุวรรณรงค์​ ช่างภาพสัตว์​ป่า​ระดับแนวหน้าของประเทศ​ไทยและระดับโลกการอบรม Wildlife Photography Workshop โดยนายณรงค์ สุวรรณรงค์ การเสวนา “มหัศจรรย์แห่งธรรมชาติ พืชและสัตว์” โดยนายแทนไท ประเสริฐกุล การเสวนา “คน สัตว์ป่าและการท่องเที่ยวเชิงลาดตระเวน” โดย ดร.พิเชษฐ์ นุ่นโต กิจกรรม​วาดภาพ "เขียนเขาให​ญ่ด้วยหัวใจ" มาร่วมเป็นส่วนหนึ่ง​ในการวาดภาพสีน้ำ​ขนาดใหญ่ที่สุดในโลกพร้อมกับศิลปิน​สีน้ำระดับแนวหน้า​ของ​โลก อ.บันชา ศรีวงศ์​ราช ประธาน IWS สีน้ำประเทศ​ไทย​ และ อ.สุรินทร์​ สนธิระติ (ลุงน้อยสวนซ่อนศิลป์) ประธาน IWS หอศิลป์​สีน้ำประเทศ​ไทย​ (Secret Art Garden) นิทรรศการ​แสดงผลงานวิจัยของโครงการ ANSEE Khao Yaiเพื่อการพัฒ​นาสิ่งแสดล้อม สัตว์​ป่า และการอนุรักษ​์ธรรมชาติ อุทยาน​แห่งชาติ​เขา​ใหญ่​ด้วย วทน.และกิจกรรมการประกวด ได้แก่ การประกวดร้องเพลง โลกสวยด้วยเสียงเพลง ประกวดสุนทรพจน์เพื่อสิ่งแวดล้อม การประกวด cosplay ประกวด TikTok Challenge คอนเทนต์ “เขาใหญ่” ประกวด Cover Dance ประกวดถ่ายภาพ ประกวดวาดภาพ และกิจกรรมสันทนาการเพื่อการส่งเสริมและอนุรักษ์ธรรมชาติ เป็นต้น

รองศาสตราจารย์ ดร.จิรวัฒน์ ยงสวัสดิกุล รองอธิการบดี มทส. กล่าวว่า ในฐานะสถาบันการศึกษาในท้องถิ่นมทส. ให้ความสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ การพัฒนาจังหวัด และเป็นพัฒนาประเทศไปพร้อม ๆ กันด้วยการสร้างคน สร้างองค์ความรู้ สร้างนวัตกรรม ลงไปพัฒนาและแก้ไขปัญหาให้กับท้องถิ่นและประเทศเพื่อทำมหาวิทยาลัยให้เป็นที่พึ่งของสังคมและชุมชน ตามยุทธศาสตร์การบริหารงาน ที่มุ่งก้าวสู่“การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรมและความยั่งยืน Innovation & Sustainable University” งาน “SCINACON ที่จะเกิดขึ้นนี้ ถึงถือเป็นอีกบทบาทหนึ่งที่บูรณาการศาสตร์หลายแขนง โดยเหล่าคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยนำองค์ความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมมาร่วมกันก่อให้เกิดผลงานนวัตกรรมเป็นโครงการที่ได้เชื่อมโยงมหาวิทยาลัยเข้าไปร่วมขับเคลื่อน แก้ไขปัญหาและสร้างความยั่งยืนให้กับอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ซึ่งถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดนครราชสีมาและยังมรดกโลก สามารถแก้ไขปัญหาเชิงพื้นที่ รวมถึงเป็น Role Model แบบอย่างที่ดีในอุทยานแห่งชาติอื่นๆ ได้