21 May 2022


รดน้ำดำหัว! อบจ.โคราชจัดสืบสานประเพณีสงกรานต์รดน้ำขอพรรับเทศกาลปีใหม่ไทย

Post on: Apr 12, 2022
เปิดอ่าน: 117 ครั้ง

 

อบจ.โคราช สืบสานประเพณีจัดรดน้ำขอพร วันสงกรานต์ ปีใหม่ไทยอวยพรข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ให้ปลอดภัยจากโควิด19

วันนี้ (11 เม.ย.) ที่โรงแรมแคนทารี่โคราช อ.เมือง จ.นครราชสีมา องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ได้จัดพิธีรดน้ำดำหัวคณะผู้บริหารนำโดย นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (อบจ.นม.) และนายรักชาติ กิริวัฒนศักดิ์ ประธานสภา อบจ.นม เพื่อเป็นการปฏิบัติตามประเพณีไทยรดน้ำ ดำหัว ขอพรจากคณะผู้บริหาร นอกจากนั้นยังสร้างความสัมพันธ์อันดี และความสามัคคีต่อกัน อันจะส่งผลดีต่อการปฏิบัติงาน ที่จะทำให้บรรลุตามวัตถุประสงค์เป้าหมาย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลอย่างสูงสุด ซึ่งบรรยากาศที่เป็นกันเองระหว่างบุคลากรในองค์กรของ อบจ.ทุกคน

อย่างไรก็ตาม นายก อบจ.ได้กล่าวถึงประเพณีสงกรานต์ในปีนี้ว่า สงกรานต์ปีนี้ตรงกับวันผู้สูงอายุและวันที่ 14 เม.ย. ก็เป็นวันครอบครัว ของให้ทุกครอบครัวมีความสุข กับเทศกาลปีใหม่ ได้รับสิ่งดี ๆ เข้ามาในครอบครับ ขอบคุณบุคลากรทุกคนที่ได้ร่วมแรงร่วมใจทำงานกันมาตลอดทั้งปี   และขอขมาต่อกันที่อาจก้าวล่วงเกินแก่กันไป ทั้งนี้ก็ขอให้ทุกคนได้ตั้งใจ รักและสามัคคี ทำงานร่วมกันเพื่อท้องถิ่นส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดี ในการเป็นที่พึ่งของประชาชนและขอให้ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ที่จะเดินทางกลับภูมิลำเนา ขอให้ปลอดภัยจากโรคโควิด 19