21 May 2022


แล้งมาแล้ว! เปิดงานวิจัย ม.ราชภัฎแก้ปัญหาภัยแล้งโคราชยั่งยืน

Post on: Mar 22, 2022
เปิดอ่าน: 200 ครั้ง

 

ม.ราชภัฏโคราชเปิดงานวิจัยการพัฒนาแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในพื้นที่วิกฤตภัยแล้งนอกเขตชลประทาน กรณีพื้นที่อำเภอโนนสูง เพื่อช่วยเหลือแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน เผยเป็นพื้นที่ขาดแคลนน้ำทำการเกษตรซ้ำซาก สร้างความเดือดร้อนให้แก่เกษตรกรมาช้านาน

วันนี้( 22 มี.ค. 2565 ) ที่ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอโนนสูง จ.นครราชสีมา นายไพโรจน์ ปานสาคร ปลัดอาวุโสอำเภอโนนสูง ผู้แทนนายอำเภอโนนสูงฯ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรัชยา เชื้อจันทึก หัวหน้าคณะผู้ดำเนินงานวิจัยเพื่อศึกษาและหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาพื้นที่วิกฤติภัยแล้งที่เกิดขึ้นอย่างเร่งด่วน ม.ราชภัฎนครราชสีมา , รศ.ดร.สุวิมล ตั้งประเสริฐ นักวิชาการ ม.ราชภัฎนครราชสีมา ร่วมประชุมและเปิดการประชุมสัมมนางานวิจัยเพื่อศึกษาและหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาพื้นที่วิกฤติภัยแล้งที่เกิดขึ้นอย่างเร่งด่วน โดยมีหน่วยงาน กาคส่วนที่เกี่ยวข้อง และผู้สนใจ กว่า 60 คน ประกอบด้วย สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมา ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 5 ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานจังหวัดนครราชสีมา พัฒนาการอำเภอโนนสูง เกษตรอำเภอโนนสูง นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนที่สนใจ ในเขตพื้นที่อำเภอโนนสูง เพื่อนำเสนอข้อมูลแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤติภัยแล้ง

ทั้งนี้อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ถือเป็นอีกหนึ่งอำเภอที่มีปัญหาเกี่ยวกับทรัพยากรน้ำในการทำการ เกษตรมาอย่างยาวนาน โดยเฉพาะการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้ง สร้างความเดือดร้อนให้กับเกษตรกรไม่มีน้ำใช้ในการทำการเกษตร สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) จึงได้จัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานวิจัยเพื่อศึกษาและหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาพื้นที่วิกฤติภัยแล้งที่เกิดขึ้นอย่างเร่งด่วน โดยการดำเนินงานวิจัยเรื่อง“การพัฒนาแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในพื้นที่วิกฤติภัยแล้ง นอกเขตชลประทานของจังหวัดนครราชสีมา กรณีศึกษา : พื้นที่อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรัชยา เชื้อจันทึก หัวหน้าคณะผู้ดำเนินงานวิจัย กล่าวว่า แนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำควรมีการบริหารจัดการน้ำแบบสมดุล โดยให้ความสำคัญกับลำสาขาเทียบเท่าลำน้ำหลักเพื่อเพิ่มผลิตภาพของน้ำเชิงพื้นที่ การประเมินความเสี่ยงอุทกภัยและภัยแล้งทั้งมิติเชิงกายภาพและสังคม เพื่อลดผล กระทบภายใต้มาตรการเชิงโครงสร้างและไม่ใช่โครงสร้าง โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เพื่อการพัฒนาแบบ   องค์รวมอย่างยั่งยืน” ซึ่งการนำเสนอข้อมูลในครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อชุมชนในพื้นที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถนำผลการวิจัยไปเป็นแนวทางในการกำหนดนโยบาย การจัดทำแผนปฏิบัติการ การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ   ในพื้นที่วิกฤติภัยแล้งนอกเขตชลประทานของจังหวัดนครราชสีมาและในพื้นที่อื่นๆ อย่างเหมาะสมต่อไป