20 April 2024


ปภ.โคราชเตรียมพร้อม จนท.รับมือนักท่องเที่ยวช่วงงานลอยกระทง

Post on: Nov 7, 2016
เปิดอ่าน: 965 ครั้ง

ปภ.โคราช  เตรียมพร้อมรับมือนักท่องเที่ยวช่วงเทศกาลลอยกระทง

ลอยกระทงบึงทะเล7
วันนี้( 7พ.ย.) นายสุเทพ รื่นถวิล หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมา เปิดเผยว่าวันลอยกระทงในปีนี้ตรงกับวันจันทร์ที่   14 พฤศจิกายน  2559  ซึ่งในช่วงงานวันลอยกระทงของทุกปี ประชาชนมักจะมีการเดินทางไปท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ เพื่อร่วมกันลอยกระทงเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะสถานที่ริมน้ำ และมักจะเกิดอุบัติเหตุจากการจราจรทั้งทางบกและทางน้ำ ตลอดจนอัคคีภัย อยู่เป็นประจำ สร้างความสูญเสีย            ต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นอย่างมาก


ดังนั้นเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและรักษาความปลอดภัยให้แก่ประชาชนในช่วงเทศกาลลอยกระทง 2559 จึงขอให้หน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชน ที่จะจัดงานเทศกาลวันลอยกระทง จัดเตรียมความพร้อมด้านบุคลากร อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ เพื่อให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้ทันท่วงที ตลอดจนเตรียมอุปกรณ์ช่วยชีวิตทางน้ำในบริเวณใกล้เคียงกับสถานที่ที่จัดเตรียมใว้สำหรับลอยกระทง

ทั้งนี้ ขอให้พี่น้องประชาชนขับรถด้วยความระมัดระวังในการเดินทางไปร่วมงาน ดูแลบุตรหลานไม่ให้ขับขี่ยานพาหนะ ไม่ฝ่าฝืนสัญญาณจราจร ไม่แซงในที่ขับขัน  ไม่ขับรถขณะเมาสุรา คาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งขณะขับรถ ไม่ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ขณะขับรถ และไม่ขับรถเร็ว เกินกว่ากำหนด สำหรับผู้ที่ขับขี่รถจักรยานยนต์ควรสวมหมวกนิรภัยทั้งคนขับและคนซ้อนท้าย ไม่ขับรถย้อนศร

ทั้งนี้สำหรับประชาชนซึ่งได้รับความเดือดร้อนสามารถแจ้งเหตุสาธารณภัยได้ที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมา หมายเลขโทรศัพท์  044-242131 , 044-242280  หรือสายด่วน 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง