21 June 2024


4 ม.ดังโคราชขานรับ soft porwer ประสานมือจัดหลักสูตรเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตร์

Post on: May 28, 2024
เปิดอ่าน: 528 ครั้ง

 

4 ม.ดังโคราชขานรับ soft porwer ประสานมือจัดหลักสูตรเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตร์ ม.ราชภัฎนำร่องปั้นดาวดวงใหม่รุ่นแรก

วันนี้ (28 พ.ค.67) ที่คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  อ.เมือง จ.นครราชสีมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สวียา ปรารถนาดี ชาติวิวัฒนาการ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลและกิจการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา และที่ปรึกษาสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมสื่อสร้างสรรค์โคราช เป็นประธานเปิดการอบรม การแสดงสำหรับเยาวชนในจังหวัดนครราชสีมา จัดโดย หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาการัดการ ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมสื่อสร้างสรรค์โคราช หรือ Korat Creative Content Agency (KCCA) และภาคีเครือข่าย 3 สถาบันการศึกษาชั้นนำในจังหวัดนครราชสีมา ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน และ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล พร้อมด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ภายใต้โครงการ การพลิกโฉม มหาวิทยาลัยราชภัฏครบรอบ 100 ปี ให้เป็นสถาบันแห่งการผลิตนักสร้างสรรค์สื่อรุ่นใหม่เพื่ออุตสาหกรรม บันเทิงยุคดิจิทัลสู่สาธารณะและสากลเพื่อสอดรับและส่งเสริม Soft Power ของจังหวัดนครราชสีมาที่มีเป้าหมายในการผลักดันให้โคราชเป็นเมืองแห่งฟิล์มและเสนอตัวเป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนต์ต่างประเทศ พร้อมประสานหน่วยงานต่างๆ ให้เกิดศูนย์วันสต๊อปเซอร์วิสของภาพยนต์เกิดขึ้นที่จังหวัดนครราชสีมา เพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้สร้างภาพยนต์ในต่างประเทศที่สนใจจะเข้ามาถ่ายทำในจังหวัดนครราชสีมา

สำหรับการอบรมในครั้งนี้มีนายมารุต สาโรวาท  ผู้กำกับการ แสดงภาพยนตร์และโทรทัศน์ชื่อดัง นายวรวุฒิ ทัดบรรทม  ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารการ ผลิตละครโทรทัศน์ และผู้จัดการ กันตนา เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรวิชญ์ คำเจริญ รองประธานหลักสูตรนิเทศศาตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ดิจิทัล คณะวิทยาการจัดการ และประธานภาควิชาการ คณะกรรมการสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมสื่อสร้างสรรค์โคราช , รองศาสตราจารย์เนตรชนก บัวนาค รองคณบดีฝ่ายวิจัยและเครือข่ายสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ และคณะกรรมการสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมสื่อสร้างสรรค์โคราช , อาจารย์ ดร.รุ่งกานต์ มูสโกภาส ประธานหลักสูตรนิเทศศาตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ดิจิทัล คณะวิทยาการจัดการ และคณะกรรมการ สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมสื่อสร้างสรรค์โคราช ผู้ช่วยศาสตราจารย์อิสรชัย ลาวรรณา อาจารย์ประจำคณาจารย์จากหลักสูตรนิเทศศาสตร์ดิจิทัล มาร่วมเป็นวิทยากร

ซึ่งโครงการอบรมการแสดง Korat Acting Training 2024 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 28-29 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องประชุม 22.14 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

สำหรับผู้เข้ารับการอบรมมีอายุระหว่าง 16-22 ปี กำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายและ ระดับอุดมศึกษา จำนวน 60 คน เป็ฯการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการแสดงผู้เข้าร่วมอบรมจะได้อบรม พื้นฐานการแสดง ทักษะการแสดง รวมถึงฝึกปฏิบัติการการแสดง และนำเสนอผลงานด้านการแสดง ทั้งนี้ผู้ผ่านการอบรมการแสดงจะได้รับเกียรติบัตร จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมสื่อสร้างสรรค์โคราช สำหรับผู้สนใจจะร่วมกิจกรรมสามารถติดตามความเคลื่อนไหวการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมสื่อสร้างสรรค์โคราชได้ที่ทางเพจเฟซบุ๊กของสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมสื่อสร้างสรรค์โคราช หรือ Korat Creative Content Agency (KCCA)