21 June 2024


ร่วมบุญใหญ่!!! โคราชจัดฉลองวิสาขบูชาโลกยิ่งใหญ่อ สุขใจใกล้ธรรม “วิสาขบูชา พุทธบารมีปีที่ 14”

Post on: May 13, 2024
เปิดอ่าน: 118 ครั้ง

 

ร่วมฉลองวิสาขบูชาโลกกับงานบุญยิ่งใหญ่ สุขใจใกล้ธรรม “วิสาขบูชา พุทธบารมี ปีที่ 14” ตามแนวคิด พุทธบริษัท ศรัทธา ศึกษา สืบสาน ปกป้อง

นายปรีชา  ลิ้มอั่ว ผู้จัดการทั่วไปศูนย์การค้าเดอะมอลล์โคราช อ.เมืองนครราชสีมา เปิดเผยว่า เดอะมอลล์โคราช ร่วมกับ  มูลนิธิพุทธบารมีร่วมกับกองทัพภาคที่ 2 จังหวัดนครราชสีมา ตำรวจภูธรภาค 3 สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา กองบิน 1  องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เทศบาลนครนครราชสีมา การท่องเที่ยวจังหวัดนครราชสีมา และคณะสงฆ์จังหวัดนครราชสีมา ร่วมฉลองวิสาขบูชาโลกและ จัดงานบุญยิ่งใหญ่ สุขใจใกล้ธรรม “วิสาขบูชา พุทธบารมี ปีที่ 14” ตามแนวคิด พุทธบริษัท ศรัทธา ศึกษา สืบสาน ปกป้อง วันที่ 18-30 พฤษภาคม 2567 ระยะเวลา 13 วัน ตั้งแต่เวลา 10.00 น.เป็นต้นไป ณ มณฑลพิธีห้องเอ็มซีซีฮอลล์ ชั้น 3 เดอะมอลล์โคราช ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมสร้างบุญใหญ่ร่วมกันในงาน “วิสาขบูชา พุทธบารมี ปีที่ 14” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ (72 พรรษา) ในวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2567

ทั้งนี้ภายในงานพุทธศาสนิกชนได้สักการะพระบรมสารีริกธาตุ 9 พระองค์ จาก 5 ประเทศ (อินเดีย ศรีลังกา จีน เมียนมาร์ ประเทศไทย) และจากวัดในจังหวัดนครราชสีมา ประกอบด้วย วัดพายัพ (พระอารามหลวง),วัดพระนารายณ์มหาราชวรวิหารและวัดสุทธจินดาวรวิหาร ซึ่งในวันที่ 18 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00น. ได้จัดพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ 9 พระองค์ มาประดิษฐาน ณ บุษบกภายในมณฑลพิธีห้องเอ็มซีซีฮอลล์ ชั้น 3 อย่างเป็นทางการชมนิทรรศการ “พุทธบริษัท…หน้าที่ของเราชาวพุทธ” พุทธบริษัทกับความยั่งยืนของพระพุทธศาสนา ในรูปแบบนิทรรศการศิลปะธรรม ผ่าน 4 ห้องจัดแสดง ได้แก่

ห้องที่ 1 นิทรรศการภาพถ่ายสังเวชนียสถาน จัดแสดงภาพถ่าย สถานที่สำคัญทางพุทธศาสนา ได้แก่ สถานที่ประสูติ ตรัสรู้ ปฐมเทศนา ปรินิพพาน พร้อมจำลองเสาอโศก ความสูง 2.4 เมตร และ ธรรมจักร ไว้ภายในงาน

ห้องที่ 2 นิทรรศการศรัทธา จัดแสดงผ่านห้องกระจก โดยแฝงความหมายทางศิลปะธรรม โดยใช้ กระจก สื่อถึง การสะท้อนตัวตน ความคิด ความศรัทธาในตนเองและใช้สัญลักษณ์ดอกบัวหลวง เพื่อสื่อถึงความศรัทธาในพระพุทธศาสนาอันเบิกบานในใจพุทธศาสนิกชน และเชื่อมห้องนิทรรศการถัดไปด้วยประตูหนังสือ สื่อถึงการศึกษาหลักธรรม ในการเป็นพุทธบริษัท…หน้าที่ของเราชาวพุทธ

ห้องที่ 3 นิทรรศการศึกษา บอกเล่าเรื่องราวหลักธรรมในการครองตนเป็นพุทธบริษัท โดยใช้หลักของไตรสิกขา ได้แก่ ศีล สมาธิ ปัญญา อันเป็นหลักพัฒนาชีวิตตามแบบพุทธศาสนาพร้อมด้วย มรรคมีองค์ 8 หนทางแห่งการดับทุกข์ , มัชฌิมาปฏิปทา “ทางสายกลาง” ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อพุทธบริษัท ผ่านศิลปะธรรม อาทิ ขดลวดไฟฟ้าฝึกสมาธิ , พุทธศาสนสุภาษิต, หาบความสุขและทุกข์, คนแบกโลก และ พิณสามสาย เพื่อให้เยาวชนได้ศึกษาและเข้าใจ นำมาประยุกต์ปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน

ห้องที่ 4 นิทรรศการปกป้อง จัดแสดงพระพุทธรูป สื่อถึง การสักการะบูชาเป็นศูนย์ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวพุทธ ที่ทำหน้าที่สืบสาน ปกป้องภัยทางพุทธศาสนา เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องและดำรงไว้ซึ่งพระพุทธศาสนาสืบไป โดยผู้ที่เข้าชมนิทรรศการสามารถร่วมกิจกรรมเทียนลอยน้ำประจำวันเกิดได้ภายในห้องนี้

นอกจากนี้ ได้อัญเชิญรูปหล่อจำลองเสมือนจริงของพระอริยสงฆ์ จำนวน 24 รูป ได้แก่ 1.หลวงปู่เสาร์ กนฺตสีโล 2.หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต 3.พระโพธิญาณเถร วิ. หลวงปู่ชา สุภทฺโท 4.หลวงปู่ฝั้น อาจาโร 5.พระราชวุฒาจารย์ หลวงปู่ดูลย์ อตุโล 6.หลวงปู่แหวน สุจิณโณ 7.พระสุทธิธรรมรังสี ท่านพ่อลี ธมฺมธโร เพื่อให้พุทธศาสนิกชนชมบารมีและรำลึกคำสอนของเหล่าครูบาอาจารย์ทางธรรม

สร้างมหากุศล เสริมทานบารมีกับกิจกรรมบุญ สักการะพระพุทธบาทจำลอง, ปิดทองพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ 9 องค์ 9 วัดเพื่อความเป็นสิริมงคล , ถวายผ้าอังษะ, ตักบาตรพระประจำวันเกิด, ทอดผ้าป่ามหากุศล, เสริมสิริมงคลแก่ชีวิตด้วยการร่วมสร้าง “พระพุทธรูปพระพุทธอโรคยา มหาลาโภ” องค์ต้นแบบหน้าตัก 32 นิ้วด้วยการถวายแผ่นทอง เพื่อนำไปหล่อ พระพุทธอโรคยา มหาลาโภ องค์หน้าตัก 12 เมตรสูง 25 เมตรก่อนจะนำไปประดิษฐาน ที่โครงการ พุทธอุทยาน “พระพุทธอโรคยา มหาลาโภ”

สุขใจ..ฟังธรรมบรรยายทุกวัน เวลา 14.00 และ 18.00 น. จากพระธรรมวิทยากร อาทิ หลวงพ่อกัณหา สุขกาโม, พระราชธรรมนิเทศ พระพยอม กัลยาโณ, พระภาวนาพัฒนานุสิฐ ,หลวงตาม้า,พระอาจารย์กฤช นิมฺมโลและพระครูสังฆรักษ์ศักดา สุนฺทโร ร่วมสวดมนต์ทำวัตรเย็น นั่งสมาธิ เดินจงกรมทุกวัน เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป นำโดยพระธรรมวิทยากรจากจังหวัดนครราชสีมา

วันที่ 21 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น. ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมกวนข้าวมธุปายาส (ข้าวทิพย์) (อาหารที่นางสุชาดาจัดปรุงขึ้นและนำถวายพระพุทธเจ้าก่อนการตรัสรู้ในวันเพ็ญเดือนสิบสอง)บริเวณลานหน้าห้างฯเดอะมอลล์โคราช

วันที่ 22 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น. ร่วมตักบาตรข้าวมธุปายาส (ข้าวทิพย์) เนื่องในวันวิสาขบูชา ณ มณฑลพิธี ห้องเอ็มซีซี ฮอลล์ ชั้น 3 โดยสามารถส่งข้าวมธุปายาสให้บุคคลที่คุณรักทั่วประเทศไทย ผ่านบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ได้ภายในงาน

วันที่ 30 พฤษภาคม 2567 เวลา 17.00 น. ณ มณฑลพิธีห้องเอ็มซีซีฮอลล์ ชั้น 3  ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมปฏิบัติบูชาเนื่องในวันอัฏฐมีบูชา ซึ่งเป็นวันคล้ายวันถวายพระเพลิงพุทธสรีระ องค์สมเด็จพระสัมมาพุทธเจ้า โดยได้อัญเชิญพระธาตุ 72 พระองค์ จากชมรมรักพระธาตุ ให้สาธุชนได้มีส่วนร่วมทำบุญเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ (72 พรรษา) ในวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 ร่วมถวายคณะสงฆ์ในพิธี

จึงขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธา ร่วมสร้างทานบารมี ในงาน “วิสาขบูชา พุทธบารมี ปีที่ 14  ตามแนวคิด พุทธบริษัท ศรัทธา ศึกษา สืบสาน ปกป้อง ระหว่างวันที่ 18-30 พฤษภาคม 2567 ตั้งแต่เวลา

10.00 น.เป็นต้นไป ณ มณฑลพิธี ห้องเอ็มซีซี ฮอลล์ ชั้น 3 ศูนย์การค้าเดอะมอลล์โคราช หรือติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook Fanpage: วิสาขบูชา พุทธบารมี

ตารางธรรมบรรยาย (แนบท้าย)

วันที่ 18 พฤษภาคม 2567  เวลา 14.00น.  พระราชธรรมนิเทศ พระพยอม กัลยาโณ วัดสวนแก้ว จ.นนทบุรี

วันที่ 19 พฤษภาคม 2567  เวลา 14.00น. พระภาวนาพัฒนานุสิฐ วัดคลองตาลอง จ.นครราชสีมา

วันที่ 20 พฤษภาคม 2567  เวลา 14.00น. พระครูสังฆรักษ์ ศักดา สุนฺทโร วัดธรรมาภิมุข (วัดไร่ป่า) จ.ตราด

วันที่ 21 พฤษภาคม 2567  เวลา 14.00น.  พระเทพสีมาภรณ์ วัดบึง (พระอารามหลวง) จ.นครราชสีมา

วันที่ 22 พฤษภาคม 2567  เวลา 14.00น. พระพรหมมงคลวัชโรดม (หลวงปู่โอภาส โอภาโส)

วัดจองคำ จ.ลำปาง

วันที่ 23 พฤษภาคม 2567  เวลา 15.00น. พระราชวิสุทธิประชานาถ (อลงกต ติกฺขปญฺโญ)

วัดพระบาทน้ำพุ จ.ลพบุรี

วันที่ 24 พฤษภาคม 2567  เวลา 14.00น.  พระศรีธรรมวงศาจารย์ วัดป่าศรัทธารวม จ.นครราชสีมา

วันที่ 25 พฤษภาคม 2567  เวลา 18.00น. พระอาจารย์วรงคต วิริยธโร วัดพุทธพรหมปัญโญ จ.เชียงใหม่

วันที่ 26 พฤษภาคม 2567  เวลา 14.00น.  พระราชปัญญาวชิโรดม วัดเทพเจติยาจารย์ จ.เชียงใหม่

วันที่ 27 พฤษภาคม 2567  เวลา 14.00น. พระศรีธรรมวงศาจารย์ วัดป่าศรัทธารวม จ.นครราชสีมา

วันที่ 28 พฤษภาคม 2567  เวลา 14.00น. พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล สวนธรรมประสานมุข จ.ชลบุรี

วันที่ 29 พฤษภาคม 2567  เวลา 14.00น. หลวงพ่อกัณหา สุขกาโม

วัดป่าทรัพย์ทวีธรรมาราม จ.นครราชสีมา

วันที่ 30 พฤษภาคม 2567  เวลา 14.00น.  พระราชวชิราลังการ วัดวชิราลงกรณฯ จ.นครราชสีมา