21 June 2024


โคราชเตรียมชงบิ๊กโปรเจคต์เสนอ ครม.สัญจรหนุนงบพัฒนาเมืองเฉียด 2,000 ล.

Post on: May 28, 2024
เปิดอ่าน: 323 ครั้ง

 

โคราชเตรียมชงบิ๊กโปรเจคต์เสนอ ครม.สัญจร หนุนงบพัฒนาเมืองเฉียด 2,000 ล. ภาคเอกชนเตรียมเซอร์ไพ้รส์ใช้พลังซอฟพาวเวอร์ผ่านครม.

วันนี้ (28 พ.ค.) นายสุดที่รัก  พันธ์สายเชื้อ ประธานหอการค้าจังหวัดนครราชสีมา เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากคณะรัฐมนตรีมีกำหนดการจะจัด ครม.สัญจรในพื้นที่ จ.นครราชสีมา วันที่ 1 – 2 กรกฎาคม 2567  นี้ ถือเป็นเรื่องนี้สำหรับจังหวัดนครราชสีมาที่ ครม.ประชุมสัญจรที่นี้ เพราะคณะรัฐมนตรีจะได้ทราบความต้องการของชาวโคราช และได้ดูสถานที่จริงตามโครงการที่นำเสนอขอรับการสนับสนุน โดยเฉพาะเรื่องโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆที่โคราชยังขาดอยู่ และเป็นโอกาสที่ทางจังหวัดนครราชสีมา จะได้เสนอขอสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการพัฒนาจังหวัดในด้านต่างๆ  เพื่อรองรับการเติบโตของเมืองในอนาคต

ในส่วนของภาคเอกชนก็พร้อมให้การสนับสนุนขณะเดียวกันทางหอการค้าฯ ได้นำเสนอขอคิดเห็นในโครงการต่าง ๆที่สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจได้หลายโครงการมูลค่ากว่า 1,500 ล้านบาท ซึ่งเสนอผ่านทางจังหวัดหลายโครงการ

นายสุดที่รัก  กล่าวอีกว่า  โดยภาพรวมด้านเศรษฐกิจของจังหวัดนครราชสีมาจะมีลักษณะที่คล้ายกับจังหวัดอื่นๆ  เนื่องจากช่วงนี้งบประมาณภาครัฐยังไม่ได้มีการนำมาใช้ในพื้นที่ คาดว่าไตรมาสที่ 3 ของปีนี้สถานการณ์ต่างๆ น่าจะดีขึ้น เพราะเม็ดเงินจากภาครัฐจะกระจายลงพื้นที่ต่างๆ จากการเบิกจ่าย จะทำให้เกิดเงินหมุนเวียนในพื้นที่ โดยเฉพาะเรื่องของการประชุมสัมมนาของภาครัฐจะเชื่อมให้ธุรกิจในท้องถิ่นมีความคึกคักมากยิ่งขึ้น แต่ส่วนที่เป็นปัญหาและเรากังวลอย่างมากคือ การปล่อยสนเชื้อของธนาคารเนื่องจากข้อมูลทางธนาคารพบว่า มีตัวเลขหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มมากขึ้นเป็นก้อนที่ใหญ่มาก ทำให้ธนาคารต้องกลับไปทบทวนการปล่อยสินเชื่ออีกครั้ง  นั้นหมายความว่า ธนาคารมีข้อจำกัดในการปล่อยสินเชื่อมากยิ่งขึ้น หรืออาจจะปล่อยให้น้อยที่สุดเพื่อให้กิจการเดินต่อไปได้ เรื่องนี้เป็นปัญหาต่อนักลงทุนและส่งผลต่อธุรกิจอื่นๆ ที่ต้องพึ่งการปล่อยสินเชื่อของธนาคารเป็นหลัก

อย่างไรก็ตามคาดว่าในไตรมาสที่ 3 สภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศจะดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพราะมีปัจจัยบวกหลายอย่างที่เป็นแรงหนุน ทั้งเรื่องงบประมาณของรัฐที่จะกระจายลงพื้นที่ และ เงินดิจิตอลที่รัฐบาลจะออกมาคนไทยยังมีความหวังกับเรื่องนี้และเชื่อว่ามันจะสามารถช่วยกระตุ้นระบบเศรษฐกิจของไทยได้เป็นอย่างดี แต่อยากฝากให้รัฐพิจารณาเงื่อนไขในการใช้จ่ายเงินก้อนนี้ให้ดีให้เงินหมุนเวียนในประเทศประมาณ 3-5 รอบ ซึ่งจะสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศไทยได้เป็นอย่างดีถ้ารัฐใช้จ่ายให้เป็น

นายสุดที่รัก  กล่าวอีกว่า ในการประชุม ครม.สัญจรครั้งนี้ภาคเอกชนได้จัดเตรียมของขวัญชิ้นพิเศษต้อนรับคณะรัฐมนตรี โดยเราจะสร้างพลัง  Soft Power ผ่าน ครม. โดยทางภาคเอกชนได้จัดเตรียมชุดลำลอง ลายแมว แต่เป็นลายใหม่ที่ถูกออกแบบมาให้เฉพาะคณะรัฐมนตรี และเชื่อว่าจะเป็นลายใหม่ที่จะได้รับความนิยมไม่แพ้ลายเดิม โดยเรายังคงใช้ลายโคราชโมโนแกรมในการขับเคลื่อนโดยไม่ทิ้งลายแมวแต่อย่างใด เพียงแต่มีการจัดวางแบบใหม่ที่ไม่เคยเห็นมาก่อน และจะเป็นของขวัญที่เราเตรียมเซอร์ไพร้ส์คณะรัฐมนตรีแน่นอน นอกจากนี้เราจะนำเสนอเรื่องการก่อสร้างรถไฟทางคู่ โดยเฉพาะกรณีการทุบไม่ทุบสะพานสีมาธานีด้วย  นายสุดที่รัก กล่าว

สำหรับการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดนครราชสีมา (กรอ.จังหวัดนครราชสีมา) ครั้งที่ 4/2567 เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2567  ที่ห้องประชุมสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา ชั้น 3 ได้มีการพิจารณาโครงการ/แผนงาน ของจังหวัดนครราชสีมา  เพื่อประกอบการเสนอการประชุมคณะรัฐมนตรี อย่างเป็นทางการนอกสถานที่ (ครม.สัญจร)  โดย กรอ.จังหวัดมีมติเห็นชอบ การเสนอโครงการในเบื้องต้นเพื่อเตรียมความพร้อมประกอบการเสนอการประชุมคณะรัฐมนตรี อย่างเป็นทางการนอกสถานที่ (ครม.สัญจร) ในกรอบวงเงินงบประมาณ 1,642,326,700 บาท ตามแนวทางการจัดทำข้อเสนอโครงการต่อ ครม.สัญจร แบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนที่ 1. โครงการที่มีความพร้อมและดำเนินการแล้วเสร็จ ภายใน 1 ปี กรอบวงเงินจังหวัดละ 50 ล้านบาท โดยโครงการที่จังหวัด/ กลุ่มจังหวัดเสนอ จะต้อง 1. สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาที่กำหนด 2. มีความพร้อม สามารถดำเนินการได้ทันที และ3. มีผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับอย่างเป็นรูปธรรม

ทั้งนี้ กรอ. เห็นชอบ โครงการที่มีความพร้อมและดำเนินการแล้วเสร็จ ภายใน 1 ปี กรอบวงเงินจังหวัดละ 50 ล้านบาท  เสนอโดยส่วนราชการร่วมกับภาคเอกชน วงเงินงบประมาณ 68,313,600  บาท ประกอบด้วย 1. ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและเพื่อการอุปโภค บริโภค เช่น โครงการพัฒนาแหล่งน้ำลำจักราช และ 2. ด้านการท่องเที่ยว เช่น โครงการ Film Industry destination ถ่ายทำภาพยนตร์ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา/โครงการพัฒนาพื้นที่เขาใหญ่ เพื่อให้ได้รับการรับรองเป็น Blue Zone

ส่วนที่ 2. ข้อเสนอประเด็นการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดฯ ของภาคเอกชน โครงการที่ภาคเอกชนเสนอ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนา/แก้ไขปัญหา/ เพิ่มศักยภาพของพื้นที่โครงการขนาดใหญ่ ที่สามารถยกระดับการพัฒนา/ เกิดประโยชน์วงกว้างในพื้นที่ จัดลำดับความสำคัญ โดยให้โครงการที่สามารถดำเนินการภายในได้ 1 ปี เป็นลำดับแรก กรอ.เห็นชอบ กรอบงบประมาณ 1,574,013,100 บาท ประกอบด้วย ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและเพื่อการอุปโภค บริโภค  เช่น  โครงการพัฒนาลุ่มน้ำลำเชียงไกร (ตอนบน)  / การพัฒนาส่งเสริมการเกษตรการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดี /โครงการอีสานวากิวสู่ครัวโลก ด้านอุตสาหกรรม การค้าการลงทุน และการค้าชายแดน  เช่น โครงการยกระดับโรงงานต้นแบบนวัตกรรมอาหารครบวงจร (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง) /โครงการจัดสร้างศูนย์ประชุมและนิทรรศการจังหวัดนครราชสีมา ด้านการท่องเที่ยว  เช่นโครงการศึกษาความเป็นไปได้และออกแบบพัฒนาเส้นทาง 3 มรดกโลก Triple Heritage Ring Road  ด้านคุณภาพชีวิต  เช่น โครงการศูนย์การจัดการคาร์บอนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ Center of Carbon Management of Northeastern Region /โครงการพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์ หน่วยบริการปฐมภูมิเขตเมือง เพื่อลดความแออัดให้กับประชาชน ในเขตเมืองนครราชสีมา

ทั้งนี้ ภาคเอกชน จะได้มีการเสนอเร่งรัดโครงการการลงทุนขนาดใหญ่เพื่อเพิ่มศักยภาพของพื้นที่ สามารถยกระดับการพัฒนาเกิดประโยชน์ในวงกว้าง อาทิ ท่าเรือบก (Dry Port) /Motorway (M6)/ NeEC/ รถไฟทางคู่ /รถไฟความเร็วสูง

สำหรับการประชุม ครม.สัญจรครั้งนี้  อยู่ระหว่างการพิจารณาเรื่องสถานที่ โดยได้มีการเสนอใช้สถานที่ 3 แห่ง เพื่อดำเนินการจัดประชุม คือ  1. หอประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) 2. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) อีสาน และ3. หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา แล้วแต่ ครม.จะเห็นชอบ ซึ่งทางจังหวัดนครราชสีมาได้นำเสนอให้กับทางสำนักเลขานายกรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้ง