21 June 2024


สภาอุตฯโคราช ขับเคลื่อน BCG จัดใหญ่ AgroFEX 2023 กระตุ้นเศรษฐกิจโคราชคาดเงินสะพัดกว่า 800 ล.

Post on: Aug 15, 2023
เปิดอ่าน: 396 ครั้ง

 

สภาอุตฯโคราช ขับเคลื่อนBCG จัดใหญ่ AgroFEX 2023  กระตุ้นเศรษฐกิจโคราชคาดเม็ดเงินสะพัดกว่า 820 ล้านบาท

วันนี้ (15 ส.ค.) ที่อุทยานธรณีตอนล่าง (จังหวัดนครราชสีมา) สอบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา นายสยาม ศิริมงคล ผู้รวบรวมนครราชสีมาพร้อมนางธิดารัตน์ รอดอนันต์ สภาอุตสาหกรรม มณฑลนครราชสีมาและคณะได้ร่วมกัน ลืมบอกข่าวเกี่ยวกับ “Agro FEX 2023” โดยสภาอุตสาหกรรมนครราชสีมาจังหวัดเต็มจังหวัดนครราชสีมา , ทุกครั้งที่ต้องเรียนรู้และแผนที่ (องค์การมหาชน) (TCEB) , มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี , อุทยานวิทยาศาสตร์จังหวัดนครราชสีมาและองค์กรต่าง ๆ และ ขอให้วันนี้แสดงสินค้าเกษตรแปรรูปและอาหารซึ่งจะปลูกป่าสงวนและเศรษฐกิจสีเขียวGreen Economy & Supply Chain) ตามนโยบาย อย่าลืมระบุชื่องาน “Agro FEX 2023” ครั้งใน วันที่ 27 กรกฎาคม – 29 กรกฎาคม 2566 ณ โคราช ชั้น 4 เกณฑ์มาตรฐานโคราช เพื่อต้องการให้นักกิจกรรมในโกดังได้รวบรวมพลังขับเคลื่อนขององค์กรกำกับดูแลประเทศไทย 4.0 ขอความช่วยเหลือทั้งบันทึกทางด้วยการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตรลดการใช้ทรัพยากรและส่งเสริมการช่วยป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เชิญและสัมมนาวิชาการ0 รวบรวมซอฟต์แวร์ทั้งผู้ช่วยด้วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตรลด ใส่ใจกับทรัพยากรและส่งเสริมการจัดระเบียบกำจัดสิ่งแวดล้อม ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและบรรยากาศวิชาการกับสัมมนาสัมมนา 0 และส่งเสริมซึ่งจะให้กระทบต่อสิ่งแวดล้อมและวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมกับสัมมนาสิ่งแวดล้อมต่อสิ่งแวดล้อมและบรรยากาศวิชาการกับสัมมนาสัมมนา 0 ให้ความช่วยเหลือทั้ง ทางด้วยการสร้างเพิ่มให้กับสินค้าเกษตรลดการใช้ทรัพยากรและส่งเสริมการจัดระเบียบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและวิชาการด้านบรรยากาศกับสัมมนาสิ่งแวดล้อมต่อสิ่งแวดล้อมและบรรยากาศวิชาการกับสัมมนาสัมมนา 0 ขอความช่วยเหลือทั้งทางด้วยการสร้างเพิ่มให้ กับสินค้าเกษตรลดการใช้ทรัพยากรและส่งเสริมการจัดระเบียบกำจัดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมและวิชาการด้านบรรยากาศกับสัมมนาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและด้านวิชาการบรรยากาศกับสัมมนาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและด้านวิชาการบรรยากาศกับสัมมนาสิ่งแวดล้อมต่อสิ่งแวดล้อม เชิญและสัมมนาวิชาการ0 รวบรวมซอฟต์แวร์ทั้งผู้ช่วยด้วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตรลดการใช้ทรัพยากรและส่งเสริมการจัดระเบียบกำจัดมลพิษ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและบรรยากาศวิชาการกับสัมมนาสัมมนา0 สิ่งแวดล้อมและบรรยากาศวิชาการกับสัมมนาสิ่งแวดล้อมต่อสิ่งแวดล้อมและบรรยากาศวิชาการกับสัมมนาสัมมนา 0 ช่วยเหลือทั้งทางด้วยการสร้างเพิ่มให้กับสินค้าเกษตรลดการใช้ทรัพยากรและส่งเสริมการจัดระเบียบซึ่งเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมและวิชาการ สภาพแวดล้อมกับสัมมนาสิ่งแวดล้อมต่อสิ่งแวดล้อมและบรรยากาศวิชาการกับสัมมนาสัมมนา 0 ขอความช่วยเหลือทั้งทางด้วยการสร้างเพิ่มให้กับสินค้าเกษตรลดการใช้ทรัพยากรและส่งเสริมการจัดระเบียบของสิ่งแวดล้อมต่อสิ่งแวดล้อมและวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมกับสัมมนาสิ่งแวดล้อมต่อสิ่งแวดล้อม เชิญและสัมมนาวิชาการ0 รวบรวมซอฟต์แวร์ทั้งผู้ช่วยด้วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตรลดการใช้ทรัพยากรและส่งเสริมการจัดระเบียบกำจัดมลพิษ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและบรรยากาศวิชาการกับสัมมนาสัมมนา0 สิ่งแวดล้อมและบรรยากาศวิชาการกับสัมมนาสิ่งแวดล้อมต่อสิ่งแวดล้อมและบรรยากาศวิชาการกับสัมมนาสัมมนา 0 ช่วยเหลือทั้งทางด้วยการสร้างเพิ่มให้กับสินค้าเกษตรลดการใช้ทรัพยากรและส่งเสริมการจัดระเบียบซึ่งเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมและวิชาการ สภาพแวดล้อมกับสัมมนาสิ่งแวดล้อมต่อสิ่งแวดล้อมและบรรยากาศวิชาการกับสัมมนาสัมมนา 0 ขอความช่วยเหลือทั้งทางด้วยการสร้างเพิ่มให้กับสินค้าเกษตรลดการใช้ทรัพยากรและส่งเสริมการจัดระเบียบของสิ่งแวดล้อมต่อสิ่งแวดล้อมและวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมกับสัมมนาสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตรลดการใช้ทรัพยากรและส่งเสริมการจัดระเบียบกำจัดมลพิษ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและบรรยากาศวิชาการกับสัมมนาสัมมนา0 และส่งเสริมสนับสนุนให้มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและบรรยากาศวิชาการกับสัมมนาสิ่งแวดล้อมต่อสิ่งแวดล้อมและบรรยากาศวิชาการ กับสัมมนาวิชาการ 0 ช่วยทั้งทางด้วยการสร้างเพิ่มให้กับสินค้าสัมมนาเกษตรลดการใช้ทรัพยากรและส่งเสริมการจัดระเบียบและการปล่อยมลพิษต่อผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและบรรยากาศด้านกับสัมมนาสิ่งแวดล้อมต่อสิ่งแวดล้อมและบรรยากาศวิชาการกับสัมมนาสัมมนา 0 ขอความ ช่วยเหลือทั้งทางด้วยการสร้างเพิ่มให้กับสินค้าเกษตรลดการใช้ทรัพยากรและส่งเสริมการจัดระเบียบที่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมและวิชาการด้านบรรยากาศกับสัมมนาสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตรลดการใช้ทรัพยากรและส่งเสริมการจัดระเบียบกำจัดมลพิษ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและบรรยากาศวิชาการกับสัมมนาสัมมนา0 และส่งเสริมสนับสนุนให้มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและบรรยากาศวิชาการกับสัมมนาสิ่งแวดล้อมต่อสิ่งแวดล้อมและบรรยากาศวิชาการ กับสัมมนาวิชาการ 0 ช่วยทั้งทางด้วยการสร้างเพิ่มให้กับสินค้าสัมมนาเกษตรลดการใช้ทรัพยากรและส่งเสริมการจัดระเบียบและการปล่อยมลพิษต่อผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและบรรยากาศด้านกับสัมมนาสิ่งแวดล้อมต่อสิ่งแวดล้อมและบรรยากาศวิชาการกับสัมมนาสัมมนา 0 ขอความ ช่วยเหลือทั้งทางด้วยการสร้างเพิ่มให้กับสินค้าเกษตรลดการใช้ทรัพยากรและส่งเสริมการจัดระเบียบที่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมและวิชาการด้านบรรยากาศกับสัมมนาและส่งเสริมการให้ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมกับสัมมนาสิ่งแวดล้อมต่อสิ่งแวดล้อมและวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมกับสัมมนาสัมมนา 0 ขอความช่วยเหลือทั้งทางด้วยการสร้างเพิ่มให้กับสินค้าเกษตรลดการใช้ทรัพยากรและส่งเสริมการจัดระเบียบที่เป็นอันตรายต่อผล ระบบนิเวศต่อสิ่งแวดล้อมและสภาพแวดล้อมด้านวิทยาศาสตร์กับสัมมนาสิ่งแวดล้อมต่อสิ่งแวดล้อมและบรรยากาศวิชาการกับสัมมนาสัมมนา 0 ขอความช่วยเหลือทั้งทางด้วยการสร้างเพิ่มให้กับสินค้าเกษตรลดการใช้ทรัพยากรและส่งเสริมการจัดระเบียบที่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมและวิชาการด้าน บรรยากาศกับสัมมนาและส่งเสริมการให้ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมกับสัมมนาสิ่งแวดล้อมต่อสิ่งแวดล้อมและวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมกับสัมมนาสัมมนา 0 ขอความช่วยเหลือทั้งทางด้วยการสร้างเพิ่มให้กับสินค้าเกษตรลดการใช้ทรัพยากรและส่งเสริมการจัดระเบียบที่เป็นอันตรายต่อผล ระบบนิเวศต่อสิ่งแวดล้อมและสภาพแวดล้อมด้านวิทยาศาสตร์กับสัมมนาสิ่งแวดล้อมต่อสิ่งแวดล้อมและบรรยากาศวิชาการกับสัมมนาสัมมนา 0 ขอความช่วยเหลือทั้งทางด้วยการสร้างเพิ่มให้กับสินค้าเกษตรลดการใช้ทรัพยากรและส่งเสริมการจัดระเบียบที่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมและวิชาการด้าน บรรยากาศกับสัมมนาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและด้านวิชาการบรรยากาศกับสัมมนาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและด้านวิชาการบรรยากาศกับสัมมนา

นายสยาม  ศิริมงคล  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา  เปิดเผยว่า  จังหวัดนครราชสีมาเป็นจังหวัดใหญ่ เป็นศูนย์กลางความเจริญด้านต่าง ๆ ของภาคอีสาน ซึ่งอีกมานานจะมีโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมต่างๆ ครบถ้วนทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็น มอเตอร์เวย์ รถไฟรางคู่  รถไฟความเร็วสูง และสายการบิน ซึ่งจะทำให้เมืองโคราชมีธุรกิจ เศรษฐกิจ การท่องเที่ยวที่เติบโต และพัฒนาอย่างรวดเร็ว ทำให้จังหวัดเกิดความเข้มแข็งทางด้านเศรษฐกิจมากยิ่งขึ้น ซึ่งจากความพร้อมในทุกๆ ด้านนั้น ถือเป็นสิ่งที่ดี ที่ทางสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา จะจัดงาน “Agro FEX 2023” เทคโนโลยีเกษตรและอาหารแปรรูป รวมไปถึงเพื่อเพิ่มช่องทางให้ผู้ประกอบการได้แลกเปลี่ยนซื้อ-ขาย ซึ่งจะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจภายจังหวัดนครราชสีมาและกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างได้อีกทางหนึ่ง ทั้งสองงานถือได้ว่า เป็นงานที่ค่อนข้างใหญ่ ที่รวบรวมเครื่องจักรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และ สตาร์ทอัพ รุ่นใหม่ๆ เทคโนโลยีเกษตรและอาหารแปรรูป มาไว้ที่เดียวกัน ซึ่งก็จะตอบโจทย์ในเรื่องของการพัฒนาผู้ประกอบการ รวมทั้งสามารถนำไปต่อยอดในเชิงธุรกิจในยุคปัจจุบันได้เป็นอย่างดี

ด้านนางธิดารัตน์ รอดอนันต์  ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า “Agro FEX 2023” จัดขึ้นใน วันที่ 27 – 29 ตุลาคม 2566 ณ Korat Hall  ชั้น 4  ศูนย์การค้าเซ็นทรัล โคราช เป็นความร่วมมือของ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา บูรณาการร่วมกับหลายหน่วยงาน ในกิจกรรม แสดงนิทรรศการ การบรรยายให้ความรู้ การจับคู่ธุรกิจ การเซ็น MOU ซึ่งมีความร่วมมือ จากหลายฝ่าย เช่น จังหวัดนครราชสีมา สนับสนุนการจัดงานอันเป็นกิจกรรม Mice city , สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ หรือ TCEB, กระทรวงพาณิชย์ ได้จัด business matching ผ่านสำนักงาน ฑูตพาณิชย์ในตปท. , มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.), BOI ให้ความรู้ เรื่องส่งเสริมการลงทุนตามนโยบาย BCG รวมทั้งการจับคู่ธุรกิจ ,ห้างสรรพสินค้าเซนทรัลโคราช, สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา จัดการบรรยายให้ความรู้เรื่องการจัดการสวล. งานนิทรรศการ และ คลีนิกให้คำปรึกษา , เครือข่าย12 องค์กรภาคเอกชน , และมีทีมโซล่าชุมชน มาจัดแสดงและการสาธิตใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์   คาดว่าจะมีประชาชนดืนทางเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก มีเงินสะพัดในการจัดงานนี้ไม่น้อยกว่า 820 ล้านบาท