28 February 2024


ภาคีโคราชตื่นตัว! เดินหน้ายุติปัญหาเอดส์ให้ได้ภายในปี73 “เอ็มพลัส”เอาใจกลุ่ม LGBTQ เปิดศูนย์บริการครบวงจรด้านเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

Post on: Nov 22, 2023
เปิดอ่าน: 305 ครั้ง

 

ภาคีโคราชตื่นตัว! เดินหน้ายุติปัญหาเอดส์ให้ได้ภายในปี73 “เอ็มพลัส” เอาใจกลุ่ม LGBTQ เปิดศูนย์บริการครบวงจรด้านเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์แบบ ONE STOP SERVICE

วันนี้ (22 พ.ย.) ที่ห้องประชุมชั้น 7 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา อ.เมือง จ.นครราชสีมา จัดให้มีพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือระหว่าง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา เดอะมอลล์ โคราช และ มูลนิธิเอ็มพลัส นครราชสีมา ในการดำเนินงานการจัดบริการด้านเอชไอวี เพื่อเร่งรัดการยุติเอดส์ระหว่างภาครัฐและองค์กรประชาสังคม และทำพิธีเปิดศูนย์สุขภาพชุมชนเอ็มพลัส นครราชสีมา  โดยมีการจัดเวทีเสวนา “ความร่วมมือในการดำเนินงานการจัดบริการด้าน HIV เพื่อเร่งรัดการยุติเอดส์ระหว่างภาครัฐและประชาสังคม”

ดร.พญ.สาวิตรี วิษณุโยธิน ผอ.สปสช.เขต 9 นครราชสีมา ได้กล่าวในเวทีว่า สปสช.สนับสนุนการจัดบริการร่วมกับหน่วยบริการในพื้นที่ โดยคำนึงถึงประชาชนเป็นสำคัญ ซึ่งแต่ละปีมีการพัฒนาเพื่อเพิ่มสิทธิประโยชน์ในระบบหลักประกันสุขภาพ โดยการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนและทุกภาคส่วน ตลอดจนสนับสนุนการขับเคลื่อนร่วมกับภาคประชาสังคม และประชาชน

“ทำอย่างไรจะทำให้อัตราการติดเชื้อเอชไอวีในพื้นที่ลดลง จำนวนผู้ติดเชื้อที่ตายลดลง และคนที่ติดเชื้อได้เข้าถึงบริการอย่างทันท่วงที ซึ่งการมีศูนย์สุขภาพชุมชนเอ็มพลัสนครราชสีมา มาร่วมจัดบริการตามมาตรฐานโดยมีการทำงานเชื่อมโยงกับทุกภาคส่วน เพื่อร่วมขับเคลื่อนการทำงานจะช่วยให้ปัญหาต่างๆ ได้รับการแก้ไขและสามารถยุติเอดส์ได้ในที่สุด” ผอ.สปสช.เขต 9 กล่าว

ด้านนายพงศ์ภีระ พัฐภีระพงศ์ ผู้อำนวยการมูลนิธิเอ็มพลัส  เปิดเผยว่า ศูนย์สุขภาพชุมชนเอ็มพลัส นครราชสีมา เป็นศูนย์สุขภาพชุมชนที่ให้บริการตรวจและรักษาเอชไอวี/เอดส์โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และผู้ที่มีปัญหาด้านสุขภาพจิต โดยมุ่งเน้นไปยังประชากรกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย สาวประเภทสอง และพนักงานบริการชายและหญิง ที่ต้องการเข้าถึงการตรวจและรักษา โดยมีความกังวลที่จะเข้ารับบริการจากสถานพยาบาลของรัฐและเอกชน ให้บริการโดยปราศจากการตีตรา และเลือกปฎิบัติ  ได้ขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ในปี 2565

นอกจากนี้ยังได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก องค์การเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศแห่งสหรัฐอเมริกา (USAID) ผ่านทางองค์การแฟมิลีเฮลท์ อินเตอร์เนชั่นแนล (FHI 360) และทำงานร่วมกันกับสถาบันเพื่อการวิจัยและนวัตกรรมด้านเอชไอวี เพื่อยุติปัญหาเอดส์ตามเป้าหมายประเทศภายในปี 2573 ปัจจุบันมีศูนย์สุขภาพชุมชนเอ็มพลัสในจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย พิษณุโลก และจังหวัดนครราชสีมา

ทั้งนี้ ศูนย์สุขภาพชุมชนเอ็มพลัส ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยการสนับสนุนจาก The Global Fund กองทุนโลก ผ่านโครงการ Stas ประเทศไทย สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) และมูลนิธิรักษ์ไทย

อนี่งมูลนิธิเอ็มพลัส เป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่ดำเนินงานในด้านการป้องกันเอชไอวี/เอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ในกลุ่มชายรักชาย และกลุ่มสาวประเภทสอง รวมถึงด้านสุขภาพทางเพศและสิทธิทางเพศในกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศในระดับประเทศ มูลนิธิเอ็มพลัสมุ่งมั่นในการให้ความรู้และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับเอชไอวี และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ พร้อมทั้งเสริมสร้างคุณภาพของงานบริการด้านสุขภาพทางเพศ รวมถึงการสร้างทัศนคติเชิงบวก  ลดการตีตราและการเลือกปฏิบัติต่อกลุ่มเป้าหมายนอกจากนี้มูลนิธิเอ็มพลัสยังเป็นองค์กรชุมชนที่สามารถจัดบริการ  ด้านเอชไอวี และขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการในระบบของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ที่สามารถเข้าถึงงบประมาณจากหน่วยงานสาธารณสุขของประเทศไทยอันจะนำไปสู่การจัดบริการเพื่อชุมชนโดยองค์กรชุมชนอย่างยั่งยืน