28 February 2024


องค์การสวนสัตว์ฯ จับมือ มทส.โคราช พัฒนาความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีการให้บริการประชาชน

Post on: Dec 3, 2020
เปิดอ่าน: 514 ครั้ง
องค์การสวนสัตว์ฯ จับมือ มทส.โคราช พัฒนาความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีการให้บริการประชาชน ยึดประโยชน์การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม
เมื่อเร็วๆนี้ ที่ห้องประชุมสารนิเทศ อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) นครราชสีมา รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพงษ์  แพสุวรรณ อธิการบดี มทส. พร้อมผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปภากร  พิทยชวาล ผู้อำนวยการเทคโนธานี ดร.ณิรวัฒน์  ธรรมจักร รองผู้อำนวยการเทคโนธานี ฝ่ายบริหารจัดการนวัตกรรม นายสมิทธิ  ดารากร ณ อยุธยา กรรมการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย (อสส.) รักษาการแทน ผอ.อสส. และนายณรงวิทย์  ชดช้อย ผู้ช่วยผู้อำนวยการสวนสัตว์นครราชสีมารักษาการในตำแหน่ง ผอ.สวนสัตว์นครราชสีมา ร่วมกันลงนามในบันทึกข้อตกลงด้านการส่งเสริมการพัฒนาความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อบริการประชาชนและส่งเสริมการดำเนินงานตามภารกิจให้เกิดประสิทธิภาพ ยึดถือประโยชน์ในทางปฏิบัติอย่างเหมาะสมต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมของประเทศ
รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพงษ์ อธิการบดี มทส. เปิดเผยว่า วัตถุประสงค์ของการบันทึกข้อตกลง เพื่อให้สอดรับกับภารกิจ มทส. ด้านการบริการวิชาการแก่สังคมและการปรับแปลงถ่ายถอดและพัฒนาเทคโนโลยี โดยมีเทคโนธานี เป็นหน่วยงานหลักในการทำหน้าที่เชื่อมประสานองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีออกบริการสู่สังคม เพื่อให้องค์ความรู้ทางวิชาการที่สั่งสมจากคณาจารย์และผู้เชี่ยวชาญในศาสตร์แต่ละแขนงได้ถูกเชื่อมประสานผ่านสำนักงานอุทยานการเรียนรู้สิรินธร สำนักงานบริการวิชาการและโครงการพิเศษ