20 April 2024


ธ.ก.ส.โคราชเร่งเครื่องอัดมาตรการจูงใจชำระหนี้ 5 หมื่นล.ตั้งเป้าปี 67 ขยายสินเชื่อเพิ่มมุ่งพัฒนาเกษตรกรเข้มแข็งยั่งยืน

Post on: Jan 19, 2024
เปิดอ่าน: 2,725 ครั้ง

 

ธ.ก.ส.โคราชเร่งอัดมาตรการชำระหนี้เงินกู้ 5 หมื่นล.จากเกษตรกร เผยปล่อยสินเชื่อมากสุดในภูมิภาคสูงถึง 78,000 ล้านบาท ลุยปิดปีบัญชี 3 เดือนสุดท้ายที่เหลือตั้งเป้าเกษตรกรชำระหนี้ร้อยละ 98  พร้อม MOU กับศาลเพื่อไกล่เกลี่ยหนี้เสียอีกร่วม 4,000 ล้านบาท  ตั้งเป้าปี 67 สร้างเกษตรกรพันธุ์แกร่งเพิ่มหวังให้เกษตรกรรุ่นใหม่มีการพัฒนาที่ยั่งยืน ขยายการปล่อยสินเชื่อเงินกู้เพิ่มอีกร้อยละ 5

นายประยงค์  มุ่งยุทธกลาง ผู้อำนวยการสำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดนครราชสีมา เปิดเผยว่า ธ.ก.ส.จังหวัดนครราชสีมามีทั้งหมด 37 สาขา มีการปล่อยสินเชื้อเงินกู้ให้แก่เกษตรทั้งหมดรวม 78,000 ล้านบาทซึ่งมากที่สุดในประเทศไทย และมีหนี้ที่ถึงกำหนดต้องชำระหนี้ในปีนี้ประมาณ  50,000 ล้านบาท เราตั้งเป้ารับชำระหนี้ร้อยละ 98  และในช่วงปลายปีบัญชีคือตั้งแต่บัดนี้จนถึงปลายเดือน มี.ค. 67 ซึ่งเป็นช่วงที่เกษตรกรทยอยนำเงินมาชำระหนี้เพราะเป็นช่วงฤดูการเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตรของเกษตรกร ขณะนี้มียอดชำระแล้วประมาณ 1.5 ล้านบาท แต่ปีนี้พืชผลทางการเกษตรค่อนข้างดี ทั้ง อ้อย มันสำปะหลังและข้าว  โดยในช่วง 3 เดือนนี้ (ม.ค.-มี.ค.) มีหนี้ที่ต้องชำระจากเกษตรกร 39,000 ล้านบาท ถือเป็นภาพที่ใหญ่มากของเรา

ทั้งนี้เรามีมาตรการกระตุ้น คือ “ชำระดีมีโชค” มอบสำหรับลูกค้าชำระดีกับธนาคาร โดยเป็นมาตรการกระตุ้นและสร้างแรงบันดาลใจให้ลูกค้าปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการชำระหนี้ จากเดิมมาชำระหนี้ในช่วงใกล้ถึงกำหนดชำระเป็นชำระหนี้เป็นรายวัน รายเดือน รายไตมาส หรือในช่วงที่ลูกค้ามีรายได้เพื่อจูงใจให้ชำระหนี้ โดยมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลจากการชำระหนี้ ซึ่งมีหลักเกณฑ์เงื่อนไขตามที่ธนาคารกำหนด เช่น เป็นลูกค้าที่มีสถานะหนี้เป็นหนี้ปกติ หรือหนี้ 0-3 เดือนหรือหนี้ NPL  ไม่เป็นลูกค้าที่สถานะเป็นหนี้ดำเนินคดี หรือ ลูกค้าที่ศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ตามหมายล้มละลาย ตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนดไม่เป็นสินเชื่อสัญญาเบิกเกินบัญชี ซึ่งระยะโครงการตั้งแต่ 1 ต.ค.66-31 ก.ค. 67   โชคชั้นที่ 1 เมื่อลูกค้าชำระดอกเบี้ยสะสมได้ครบทุก ๆ 1,000 บาทจะได้รับสิทธิ์ในการลุ้นรางวัล 1 สิทธิ์  จับรางวัลในแต่ะละไตรมาสของธนาคาร  ส่วนโชคชั้นที่ 2 ธนาคารจะนำข้อมูลจำนวนสิทธิ์ที่ได้รับจากการชำระดอกเบี้ยสะสมในแต่ละไตรมาสรวมกับสิทธิ์ที่ได้รับจากการชำระต้นเงินสะสมตั้งแต่ 1 ต.ค. 66- 30 มิ.ย.67 รางวัลใหญ่เป็นรถยนต์กระบะ 71 รางวัล รถจักรยานยนต์ 235 รางวัล และบัตรกำนัน ธ.ก.ส. จำนวน 47,610 รางวัล

อย่างไรก็ตาม ธ.ก.ส.จังหวัดนครราชสีมายังมีหนี้เสียที่จะต้องดำเนินการติดตามทวงหนี้จำนวนร่วม 4,000 ล้านบาท ขณะนี้เราได้ลงนามความร่วมมือในโครการไกล่เกลี่ยฟ้องกับศาลจังหวัดบัวใหญ่ ซึ่งมีเกษตรกรเข้าร่วมไกล่เกลี่ยวไปจำนวน 6 ราย และกำลังขยายออกไปต่อเนื่อง โดยทาง ธ.ก.ส.จังหวัดนครราชสีมาจะร่วมกับศาลจังหวัดทุกแห่งในการดำเนินการเรื่องดังกล่าว เพื่อเปิดโอกาสให้ลูกหนี้ได้เข้ามาเจรจาไกล่เกลี่ยหนี้สินอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ ธ.ก.ส.ยังมีมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรลูกค้าผู้สูงอายุ (ตั้งแต่ 60 ปีขี้นไป) ในโครงการสินเชื่อแทนคุณโดยดำเนินการรวมสัญญาเงินกู้ซึ่งเดิมอาจจะมีหลายสัญญาและมีภาระหนัก มาเป็นการจ่ายสินเชื่อแทนคุณ ให้กับทายาทเพื่อไปชำระปิดหนี้เดิมของลูกค้าสูงอายุที่มีอยู่กับ ธ.ก.ส. (ต้นเงินและดอกเบี้ย)   ซึ่งเงื่อนไขเป็นไปตามธนาคารกำหนด ซึ่งเรามีสินเชื่อแทนคุณในวงเงินกู้ 20,000 ล้านบาทโดยใช้แห่งเงินทุนของ ธ.ก.ส.มีกำหนดระยะเวลาการจ่ายเงินกู้ตั้งแต่ 1 ส.ค.66-31 มี.ค.67 ธนาคารจะคิดอัตราดอกเบี้ยพิเศษ โดยโครงการดังกล่าวนี้ถือเป็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญของธนาคารในการดูแลลูกค้าสูงอายุ และสร้างทายาทรุ่นใหม่ทดแทน จึงมีความจำเนในการดำเนินงานให้เกิดผลเป็นรูปธรรม และเป็นการผ่อนคลายแบ่งเบาหนี้ที่เป็นภาระหนักให้กับลูกค้าผู้สูงอายุด้วย

นายประยงค์ กล่าวอีกว่า ลูกค้า ธ.ก.ส.ของจังหวัดนครราชสีมามีจำนวนกว่า 320,000 ราย มีพนักงานและเจ้าหน้าที่ของ ธ.ก.ส.รวมกว่า 700 คน  ซึ่งถือเป็นจำนวนมากที่สุดในประเทศไทย  เป้าหมายหลักในการดำเนินงานปี 2567 คือการยกระดับเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งสามารถดำเนินการครบวงจรตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ โดยเฉพาะการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลผลิตทางการเกษตรให้สามารถสร้างรายได้เพิ่มสูงขึ้นจากเดิมที่เป็นอยู่ โดยเรามีโครงการเกษตรกรพันธุ์แกร่ง ซึ่งเกษตรกรกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่มีความเข้มแข็งเป็นคนรุ่นใหม่ มีการทำการตลาดที่สร้างต่อยอดไปได้อย่างยั่งยืน โดย ธ.ก.ส.จะสนับสนุนในการเพิ่มองค์ความรู้ สนับสนุนสินเชื้อหรือเงินทุน และแสวงหาความร่วมมือจากองค์กรต่างๆ เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดย ธ.ก.ส.ให้การช่วยเหลือด้านตลาด เราจัดโครงการ “ตลาดประชารัฐ”  “ตลาดออนไลน์ ธ.ก.ส.” ซึ่งจะคัดสินค้าเกรดเอของเกษตรกรลูกค้า ธ.ก.ส. มาเสนอขายบนแพลตฟอร์มออนไลน์  เป็นพี่เลี้ยงในการทำตลาดให้แก่เกษตรกร โดยมีเป้าหมายในการขยายสินเชื้อในปีนี้เพิ่มอีกร้อยละ 5 ของสินค้าปีนี้ และติดตามทวงหนี้สำหรับลูกค้าที่เป็นหนี้เสีย ซึ่งสัดส่วนหนี้เสียของ ธ.ก.ส.โคราชยังอยู่ในเกณฑ์มาตรการและควบคุมได้  และคาดว่าปีนี้สินค้าเกษตรจะราคาดีต่อเนื่อง นายประยงค์ กล่าว