21 June 2024


ส่องประวัติ “แจ็ค พงศ์พัฒน์” ฉายา ‘ดร.ติดดิน’ ผู้สมัคร สส.เขต 3 โคราช

Post on: Apr 3, 2023
เปิดอ่าน: 4,837 ครั้ง

ส่องประวัติ “ดร.แจ๊ค” หรือ ผศ.ดร.พงศ์พัฒน์ จิตตานุรักษ์ ผู้สมัคร ส.ส.นครราชสีมา เขต 3 พรรคภูมิใจไทย เจ้าของฉายา ‘ดร.ติดดิน’ พร้อมรับใช้ประชาชนคนโคราช

“ดร.แจ๊ค” หรือ ผศ.ดร.พงศ์พัฒน์ จิตตานุรักษ์ ผู้สมัคร ส.ส.นครราชสีมา เขต 3 เบอร์ 5 พรรคภูมิใจไทย เป็นคนโคราชตั้งแต่กำเนิด จบมัธยมศึกษาที่ โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) สาขาวิชาจีนในระบบเศรษฐกิจโลก มหาวิทยาลัยรังสิต และการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต (รอ.ม) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) และปริญญาเอก พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (พธ.ด.) รัฐประศาสนศาสตร์ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

หลักสูตรอบรม

 • กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) : หลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์เครือข่ายความมั่นคงระดับผู้บริหาร (พคบ.) รุ่นที่14
 • Thai Institute of Directors (IOD) : Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 48/2021
 • Thai Institute of Directors (IOD) : Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 182/2021
 • Thai Institute of Directors (IOD) Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 317/2020
 • สำนักนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.) : หลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปรับปรามการทุจริตระดับสูง “นยปส. รุ่นที่ 12”
 • วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร : หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง รุ่นที่ 10 (สวปอ.มส.10) สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ในพระบรมราชูปถัมภ์
 • ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ : หลักสูตรสื่อสุขภาพ รุ่นที่ 2 (สส.2)
 • สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง : หลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง รุ่นที่ 9 (พตส.9)
 • สถาบันพระปกเกล้า :
  • หลักสูตรวิทยากรกระบวนการ รุ่นที่ 6 (FA 6) สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล
  • หลักสูตรผู้ช่วยและผู้ปฏิบัติงานของสมาชิกรัฐสภา รุ่นที่ ๒
 • สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) : หลักสูตรเทคนิคการบริหารธุรกิจสมัยใหม่ (MICRO MBA)

ประสบการณ์

ปัจจุบัน

 • ประธานกรรมการ : บริษัท มิราเคิล อินเตอร์เทรด จำกัด
 • กรรมการสมาคมแห่งสถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง (สพต.)
 • กรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
 • กรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร(ฝ่ายมัธยม)

อดีต

 • ผู้อำนวยการหลักรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
 • กรรมการ/กรรมการบริหาร : บริษัท นิวไดซ​์ จำกัด
 • กรรมการ/กรรมการบริหาร : บริษัท ฟู๊ด ออเดอรี่ จำกัด
 • กรรมการ : บริษัท ซิปเม็กซ์ เทคโนโลยี จำกัด
 • กรรมการ/กรรมการบริหาร : บริษัท พรีเมียม เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
 • กรรมการ/กรรมการบริหาร : บริษัท บริหารสินทรัพย์เอเชีย จำกัด
 • กรรมการ/กรรมการบริหาร : บริษัท พีพีทีพี พาวเวอร์ จำกัด
 • กรรมการ/กรรมการบริหาร : บริษัท ไดเร็คทีวี จำกัด (มหาชน)
 • ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร : บริษัท สตาร์ สิทธิ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการผู้จัดการ : บริษัท บูเกิ้ล (ไทยแลนด์) จำกัด
 • กรรมการผู้จัดการ : บริษัท บูเกิ้ล เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
 • Thailand Director : บริษัท วีมอลล์ เอเชีย จำกัด (ประเทศสิงคโปร์)https://sg.vmoreasia.com
 • กรรมการ/กรรมการบริหาร : บริษัท วิชวัน อินโฟร์ จำกัด
 • กรรมการ/กรรมการบริหาร : บริษัท เจพีเวิลด์เทรดดิ้ง จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการผู้จัดการ : บริษัท แอดวานซ์เทคโนโลยีกรุป จำกัด
 • Thailand Director:CleanerClimate/www.cleanerclimate.comhttps://www.cleanerclimate.com
 • รองประธานบริหาร : บริษัท คนรักกอล์ฟ จำกัด
 • รองประธานบริหาร : บริษัท ภูมิปญญาโปรดัคชั่น จำกัด
 • กรรมการผู้จัดการ : บริษัท ธนภพคอมพิวเตอร์แอนด์คอมมิวนิเคชั่น จำกัด
 • ผู้จัดการ : บริษัท ซีสคอม คอมพิวเตอร์ จำกัด (ไทยแลนด์) สาขาประเทศไทย
 • กรรมการผู้จัดการ : บริษัท ธนภพคอมพิวเตอร์แอนด์คอมมิวนิเคชั่น จำกัด
 • บริษัท ยูนิตี้ โพรเกรส จำกัด
 • ผู้ประนีประนอม ประจำศาลอาญา รัชดา
 • ผู้ประนีประนอม ประจำศาลแพ่งกรุงเทพใต้
 • คณะทำงาน พณฯ กร ทัพพะรังสี ประจำทำเนียบรัฐบาล
 • อนุกรรมาธิการด้านวิชาการและเสริมสร้างการให้ความรู้ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น- ประมุข ในคณะกรรมาธิการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน วุฒิสภา
 • เลขานุการประจำคณะกรรมาธิการแก้ไขปัญหาราคาผลิตผลเกษตรกรรม สภาผู้แทนราษฎร
 • ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาแนวทางการปฏิวัติเกษตรกรรมไทย สภาผู้แทนราษฎร
 • ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาแนวทางการบริหารจัดการกลุ่มลุ่มน้ำภาคใต้ สภาผู้แทนราษฎร
 • ที่ปรึกษาประธาน คณะกรรมาธิคณะกรรมาธิการคุ้มครองผู้บริโภค สภาผู้แทนราษฎร
 • ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการด้านการปราบปรามยาเสพติดและการบังคับใช้กฎหมาย สภาผู้แทนราษฎร
 • ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาแนวทางในการส่งเสริมพัฒนาและแก้ไขปัญหาการท่องเที่ยวภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สภาผู้แทนราษฎร
 • ที่ปรึกษาคณะอนุกรมาธิการพิจารณาศึกษาการถ่ายโอนภารกิจด้านการพัฒนาแหล่งน้ำให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาผู้แทนราษฎร
 • ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์ม พ.ศ. …. และโครงสร้างราคาเพื่อสร้างความสมดุลและเกิดความเป็นธรรมให้แก่อุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มทั้งระบบ สภาผู้แทนราษฎร
 • ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการศึกษาการส่งเสริมความสมดุลย์ของระบบนิเวศในเขตป่าอนุรักษ์เพื่อรองรับประชากรช้างป่าอย่างยั่งยืน สภาผู้แทนราษฎร
 • ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน สภาผู้แทนราษฎร
 • ผู้ชำนาญการประจำคณะกรรมาธิการการงบประมาณ วุฒิสภา ที่ปรึกษาประจำคณะกรรมาธิการการงบประมาณ วุฒิสภา
 • ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการการทหาร สภาผู้แทนราษฎร ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการการคมนาคม สภาผู้แทนราษฏร
 • ผู้ช่วยเลขานุการคณะทำงานร่างหลักสูตรพุทธศาสนากับวัฒนธรรมประชาธิปไตย ในอนุกรรมาธิการขับเคลื่อนว่าด้วยแผนการเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมือง สภาปฎิรูปประเทศด้านการเมือง
 • ที่ปรึกษานายกสมาคมคาราเต้แห่งประเทศไทย